ModaMust have

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

Marka ANIA KRUK kolejny raz przełamuje stereotypy i wychodzi poza utarte schematy! Nowa kampania UNISEX to opowieść, która niesie ze sobą ważny przekaz — biżuteria nie ma płci, nie generalizuje i nie ogranicza. Każdy może nosić to, w czym czuje się sobą i tym samym podkreślić swój indywidualizm. Marka rzuca rękawicę, by podjąć walkę z patriarchatem, który w dzisiejszych czasach nadal jest krzywdzący dla obu płci, a przy tym zachęcić do zdobienia ciała i czerpania radości z noszenia biżuterii. Koniec z podziałami!

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

UNISEX — biżu­te­ria, któ­ra nie ma płci

Kam­pa­nia ma na celu wska­zać, że pomi­mo nie­usta­ją­ce­go roz­wo­ju i pędu cza­su, wciąż ist­nie­ją podzia­ły na to, co dam­skie i męskie. Na to, co wypa­da, a co nie. UNISEX to uni­wer­sal­na biżu­te­ria, któ­ra pasu­je wszyst­kim, nie­za­leż­nie od płci. Może stać się sym­bo­lem każ­dej oso­by i pozwo­lić na wyra­ża­nie wła­snych prze­ko­nań oraz war­to­ści. Jest waż­nym ele­men­tem sty­lu, z któ­re­go nie trze­ba rezy­gno­wać. W dzi­siej­szym świe­cie patriar­chat ujmu­je nie tyl­ko kobie­tom, ale rów­nież męż­czy­znom — przy­ję­to błęd­ne sche­ma­ty, któ­re narzu­ca­ją, jak ma być odbie­ra­na płeć. Mar­ka ANIA KRUK chce wspie­rać oraz dać swo­im obser­wa­to­rom moż­li­wość wybo­ru i przede wszyst­kim — moż­li­wość bycia sobą. Two­rzy prze­strzeń bez gra­nic, nie narzu­ca, a pod­kre­śla różnorodność.

To wła­śnie ta war­tość jest siłą napę­do­wą mar­ki. Róż­no­rod­ność sta­ła się głów­nym hasłem w kam­pa­niach ANIA KRUK — poja­wi­ła się rów­nież we wcze­śniej­szych kam­pa­niach SISTERHOOD, REBORN oraz PIERCEYOURSELF, a to dla­te­go, że pięk­no nie ma jed­ne­go obli­cza. A płeć nie musi two­rzyć podzia­łów. Od począt­ku tego roku mar­ka ANIA KRUK zre­zy­gno­wa­ła z retu­szo­wa­nia zdjęć i kon­ty­nu­uje to rów­nież w tej kampanii. 

W kam­pa­nii kolej­ny raz wzię­ły udział oso­by zwią­za­ne z mar­ką i od lat noszą­ce jej biżu­te­rię. Wymie­nia­ją się wzo­ra­mi, udo­wad­nia­jąc ich uni­wer­sal­ność i nada­jąc cha­rak­te­ru. To ele­men­ty, któ­re świet­nie współ­gra­ją z codzien­no­ścią i dopeł­nia­ją styl — biżu­te­ria jest tłem, któ­re pod­kre­śla oso­bo­wość. ANIA KRUK w ten spo­sób chce być jesz­cze bli­żej ze swo­imi obser­wa­to­ra­mi i spra­wiać, że we wła­snej skó­rze czu­ją się dosko­na­le i że nie muszą się zmie­niać pod pre­sją społeczeństwa. 

W tym celu powsta­ła tak­że idea dzie­le­nia się biżu­te­rią i obda­ro­wy­wa­nia nią bli­skich osób lub… sie­bie — WISHLIST, to prze­strzeń, w któ­rej każ­dy może zapi­sać to, o czym marzy z biżu­te­rii ANIA KRUK. Dzię­ki temu moż­na uła­twić innym wybór ide­al­ne­go pre­zen­tu, któ­ry zosta­nie zapa­mię­ta­ny na długo. 

UNISEX — biżuteria, która nie ma płci UNISEX — biżuteria, która nie ma płci UNISEX — biżuteria, która nie ma płci UNISEX — biżuteria, która nie ma płci

 

A Ty? Jesteś gotowy/a porzucić utarte schematy? Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy