ULYANA SERGEENKO COUTURE SPRING/SUMMER 2015

Tekst: Gosia Bere­za
Zdję­cia: prestagemagazine.com

CA1_Ulyana_Sergeenko_couture_ss2105_opener

Każ­da kolek­cja Uly­any Ser­ge­en­ko, 36-let­niej rosyj­skiej pro­jek­tant­ki oraz It Girl jest nie­sa­mo­wi­tą opo­wie­ścią inspi­ro­wa­ną jej rodzin­nym kra­jem – tak sta­ło się rów­nież w przy­pad­ku naj­now­szej kolek­cji coutu­re na sezon wiosna/lato 2015.

Znaj­dzie­my w niej 36 syl­we­tek- od ide­al­nie pod­kre­ślo­nych do over­si­ze­’o­wych i lek­ko prze­ry­so­wa­nych. Rosyj­ska ele­gan­cja i kró­lew­ska sty­li­sty­ka kolek­cji spra­wia, że chy­ba każ­da z nas marzy o zało­że­niu na sie­bie choć­by jed­ne­go jej ele­men­tu. Ogrom­ną rolę odgry­wa­ją tu deta­le, któ­re nada­ją kolek­cji cha­rak­te­ru coutu­re, m.in. bufia­ste i krót­kie kimo­no­we ręka­wy, pęki frędz­li zebra­ne w pom­po­ny czy biżu­te­ryj­ne zdo­bie­nia. Jesz­cze waż­niej­sze są jed­nak fak­tu­ry tka­nin i prin­ty- od orna­men­to­wych po te do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce witra­że. W więk­szo­ści kolek­cja utrzy­ma­na zosta­ła w sto­no­wa­nych barwch (biel, czerń, zim­ny błę­kit, brąz), ale poja­wia­ją się rów­nież róż czy moc­na czer­wień.

Kolek­cją coutu­re SS15 Uly­ana po raz kolej­ny udo­wod­ni­ła, że kunszt i per­fek­cja to naj­lep­sze okre­śle­nia na zde­fi­nio­wa­nie jej dotych­cza­so­wej pra­cy, a zda­niem redak­cji Vers-24 to jed­na z jej lep­szych kolek­cji. Jeste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem.

Downloads Downloads1 Downloads2 Downloads3 Downloads4

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy