Ubrania, które wyszczuplają

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia:  imaxtree.com, pinterest.com, songofstyle.com

street-style-2

Wio­sna zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a razem z wyż­szy­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi rów­nież komen­ta­rze na temat tego, ile zbęd­nych kilo­gra­mów powin­naś jesz­cze zgu­bić. Gdy słoń­ce zaczy­na moc­niej ogrze­wać, odsła­nia­my wię­cej cia­ła. Jedy­ne cze­go potrze­bu­jesz, by uzy­skać per­fek­cyj­ną figu­rę to napraw­dę solid­na sza­fa.

Dzięki ubraniom i wskazówkom Vers-24 sprawisz, że będziesz wyglądać na znacznie smuklejszą.

1. Pod­kreśl kobie­ce kształ­ty, owi­ja­jąc swo­ją talię kolo­ro­wym pasem. Jaskra­we bar­wy są Two­im sojusz­ni­kiem. Bluz­kę obo­wiąz­ko­wo scho­waj do środ­ka. Jesz­cze lepiej, gdy połą­czysz wyra­zi­sty kolor z akce­so­ria­mi (na przy­kład toreb­ką).

9

2. Spraw, żeby Two­ja talia sta­ła się cen­tral­nym punk­tem. Kwa­dra­to­wy nadruk na sukien­ce przy­cią­gnie uwa­gę na tę część cia­ła, zmniej­sza­jąc optycz­nie środ­ko­wą część Two­jej figu­ry.

2

3. Mik­suj wzo­ry jak pro­fe­sjo­na­li­sta. Połą­cze­nie róż­nych nadru­ków całej dłu­go­ści spra­wi, że nikt nie dostrze­że Two­ich nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mów.

3

4. Sukien­ka w kształ­cie lite­ry A z pio­no­wym zam­kiem na całej dłu­go­ści przy­cią­gnie wzrok na cen­tral­ną część Two­jej syl­wet­ki. Jed­no­cze­śnie spra­wi, że całość sta­nie się smu­klej­sza.

4

5. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że naj­więk­szym sojusz­ni­kiem jest czar­ny. Nic nie wyszczu­pli bar­dziej, jak ciem­ny kolor ubra­ny od stóp do głów.

5

6. Pio­no­we paski dzia­ła­ją na Two­ją korzyść. Ten wzór wydłu­ży i wysmu­kli Two­ją figu­rę. Jeśli jesteś mniej odważ­na, postaw na bluz­kę lub spodnie z innym nadru­kiem.

6

7. Zarzuć lek­ką mary­nar­kę na swo­je bar­ki, aby zakryć gór­ną część cia­ła. W ten spo­sób pozbę­dziesz się pro­ble­mu, jakim są zbęd­ne kilo­gra­my na ramio­nach.

7

8. W sza­fie każ­dej kobie­ty powin­na zna­leźć się bia­ła sukien­ka w kształ­cie kla­sycz­nej koszu­li. Nigdy nie wycho­dzi z mody, a jej luź­ny krój pasu­je każ­de­mu typo­wi syl­wet­ki.

8

9. Jeśli Two­im kom­plek­sem są nogi, naj­lep­szym roz­wią­za­niem będzie spód­ni­ca midi. Wyko­na­na z odpo­wied­niej tka­ni­ny i połą­czo­na z pasem w talii nigdy nie zaszko­dzi Two­jej figu­rze.

1

10. Kil­ka gru­bych naszyj­ni­ków nie zaszko­dzi niko­mu. Dzię­ki kon­tra­sto­wi Two­je ramio­na będą wyglą­dać na mniej­sze. Efekt odwró­co­ne­go trój­ką­ta wyszczu­pli rów­nież Two­ją talię i nogi.

10

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
„BE PARISIAN” – PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO STYLU PARYŻANKI
GORĄCE TRENDY NA WIOSNĘ I LATO 2015
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy