TWOJA RECEPTA NA PIĘKNO – 
 SEPHORA BEAUTY LAB W WARSZAWIE

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Odko­duj prze­pis na nowy sezon uro­dy! Wejdź do Labo­ra­to­rium Pięk­na i weź udział w spo­tka­niach warsz­ta­to­wych Sepho­ra Beau­ty Lab. To bez­płat­ne, indy­wi­du­al­ne kon­sul­ta­cje pie­lę­gna­cyj­no-maki­ja­żo­we, testo­wa­nie nowo­ści kosme­tycz­nych i malo­wa­nie paznok­ci w tren­dach – a wszyst­ko to w odstre­so­wu­ją­cej atmos­fe­rze dobrej zaba­wy i relak­su. Już 18 czerw­ca Sepho­ra Beau­ty Lab zawi­ta do war­szaw­skiej Arka­dii.

  • War­sza­wa: Arka­dia, 18–21 czerw­ca (w godzi­nach otwar­cia gale­rii)
    Spo­tka­nie z eks­per­ta­mi marek: Estee Lau­der, Given­chy, Lan­co­me, Shi­se­iso, Sisley oraz Sepho­ra.

Visual-Beauty-Lab

Sepho­ra, wraz z naj­lep­szy­mi eks­per­ta­mi part­ner­skich marek, od lat poma­ga kobie­tom dobie­rać pie­lę­gna­cję oraz maki­jaż, odpo­wia­da­ją­ce ich indy­wi­du­al­nym potrze­bom.  Z eks­perc­kich spo­tkań warsz­ta­to­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Sepho­ra w Pol­sce, sko­rzy­sta­ło już ponad 20 000 Polek! Tej wio­sny Sepho­ra zapra­sza na nową odsło­nę spo­tkań – Sepho­ra Beau­ty Lab. Udział w indy­wi­du­la­nych kon­sul­ta­cjach z eks­per­ta­mi jest bez­płat­ny. Pod­czas spo­tkań, każ­da z pań będzie mogła rów­nież bez­płat­nie sko­rzy­stać z malo­wa­nia paznok­ci w tren­dach sezo­nu, otrzy­ma zestaw sper­so­na­li­zo­wa­nych pró­bek oraz miłe upo­min­ki.

Przed waka­cja­mi Labo­ra­to­rium Pięk­na Sepho­ra odwie­dzi jesz­cze Kra­ków. Szcze­gó­ły doty­czą­ce tych spo­tkań znaj­dziesz na www.sephorapolska.pl

- Sepho­ra Beau­ty Lab to nie­po­wta­rzal­na oka­zja do tego, aby pod­czas jed­nej, godzin­nej, warsz­ta­to­wej sesji uzy­skać pro­fe­sjo­nal­ne, szcze­gó­ło­we wska­zów­ki zwią­za­ne z pie­lę­gna­cją i maki­ja­żem, zadać szcze­gó­ło­we pyta­nia eks­per­tom i wypró­bo­wać na sobie nowo­ści sezo­nu – po pro­stu u pro­gu sezo­nu poczuć się dobrze we wła­snej skó­rze. Sesja z eks­per­tem jest indy­wi­du­al­na i cał­ko­wi­cie bez­płat­na. Ser­decz­nie zapra­szam panie do poda­ro­wa­nia sobie tej godzi­ny abso­lut­nej przy­jem­no­ści i ode­rwa­nia się na moment od codzien­nych obo­wiąz­ków  – mówi Mał­go­rza­ta Dzię­cie­lew­ska, Dyrek­tor ds. Mar­ke­tin­gu Sepho­ra Pol­ska.

By wziąć udział w spo­tka­niu, wystar­czy umó­wić się na bez­płat­ną kon­sul­ta­cję przez info­li­nię Sepho­ra pod nume­rem tele­fo­nu: 801 801 400 lub (12) 682 84 94. Dla wszyst­kich uczest­ni­czą­cych w spo­tka­niach pań, Sepho­ra wraz z par­te­ra­mi przy­go­to­wa­ła rów­nież pro­mo­cje i upo­min­ki.

Beauty-Lab1

Beauty-Lab2

Beauty-Lab3

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy