Trzech fotografów i cztery modelki w najnowszej kampanii Louis Vuitton

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: style.com

charlotte-gainsbourg-liya-kebede-freja-beha-erichsen-jean-campbell-by-bruce-weber-annie-leibovitz-juergen-teller-for-louis-vuit

Mawia się, że począt­ki zawsze bywa­ją trud­ne, o czy zna­ko­mi­cie zda­je sobie spra­wę Nico­las Ghu­esqu­ière, któ­ry po 16 latach rzą­dów Mar­ca Jacob­sa prze­jął ster w kró­le­stwie modo­wym – fran­cu­skim domu mody Louis Vuit­ton. Naj­trud­niej­sze jest już jed­nak za nim, gdyż zarów­no dam­ski­mi, jak i męski­mi kolek­cja­mi udo­wod­nił, że wybór jego oso­by na tak pre­sti­żo­we sta­no­wi­sko nie był przy­pad­ko­wy. Teraz przy­szedł czas na pierw­szą kam­pa­nię rekla­mo­wą – jesień – zima 2014 – pod jego nad­zo­rem.
Do jej reali­za­cji Ghe­squ­ière zatrud­nił aż trzech zna­ko­mi­tych foto­gra­fów: Annie Leibo­vitz, Bruce’a Webe­ra oraz Jur­ge­na Tel­le­ra, któ­rym pozo­wa­ły czte­ry model­ki: aktor­ka i pio­sen­kar­ka Char­lot­te Gains­bo­urg, top model­ka Fre­ja Beha Erich­sen, model­ka Jean Camp­bell oraz popu­lar­na mło­da aktor­ka Liya Kebe­de.

Iko­ny współ­cze­snej pop kul­tu­ry mają na sobie nie tyl­ko dobrej jako­ści ubra­nia (skó­rza­ne kurt­ki i spodnie, płasz­cze z ory­gi­nal­ny­mi koł­nie­rza­mi), ale przede wszyst­kim fla­go­we akce­so­ria fran­cu­skiej mar­ki – słyn­ne kufer­ki z logo LV. Te, w wyda­niu obec­ne­go dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go nie ema­nu­ją nad­mier­nie fir­mo­wym holo­gra­mem, mają nie­sztam­po­we pro­jek­ty (kufry posia­da­ją poje­dyn­czy uchwyt), ale w dal­szym cią­gu zacho­wu­ją tra­dy­cyj­ne for­my.

Poza foto­gra­fia­mi auto­rzy pro­jek­tu wyre­ży­se­ro­wa­li krót­ki film ilu­stru­ją­cy pro­ces powsta­wa­nia zdjęć. Sce­no­gra­fia kam­pa­nii jest nowo­cze­sna i arty­stycz­na, film powstał w natu­ral­nym oto­cze­niu, bez zbęd­ne­go prze­py­chu i luk­su­su wła­ści­we­go Louis Vuit­ton. Uwa­ża­my ją za uda­ny debiut rekla­mo­wy Nico­la­sa Ghesquière’a!

charlotte-gainsbourg-fall-2014-louis-vuitton-ad DEI 220x285 F-SP9 INTL_a freja-beha-louis-vuitton-fall-2014-ad Louis-Vuitton-Fall-Winter-2014-Campaign-charlotte-gainsbourg-main Louis-VuittonFW-2014-Campaign-by-Juergen-Teller

 

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy