True to the Blue” Tommy Hilfiger wiosna – lato 2014

Kali­for­nij­ska pla­ża, bez­chmur­ne nie­bo, przej­rzy­ste wody oce­anu, nad­mor­skie wydmy.

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: eu.tommy.com, thefashionisto.com

th6

Kali­for­nij­ska pla­ża, bez­chmur­ne nie­bo, przej­rzy­ste wody oce­anu, nad­mor­skie wydmy. To nie tyl­ko nasze wyobra­że­nie ide­al­nych waka­cji, ale sce­ne­ria kam­pa­nii kolek­cji domu mody Tom­my Hil­fi­ger na sezon wio­sna – lato 2014. Spe­cja­li­ści tej ame­ry­kań­skiej mar­ki posta­no­wi­li stwo­rzyć kolek­cję z oka­zji 30 – lecia jej ist­nie­nia, poświę­ca­jąc uwa­gę przede wszyst­kim ponad­cza­so­we­mu dżin­so­wi, fla­go­we­mu ele­men­to­wi każ­dej kolek­cji fir­my od począt­ku jej ist­nie­nia.

Linia „True to the Blue” skła­da się z dwóch czę­ści: spor­to­wej i kla­sycz­nej. Kla­sy­ka, to wspo­mnia­ny już denim, z któ­re­go wyko­na­ne są spodnie (powrót do sze­ro­kich noga­wek), kom­bi­ne­zo­ny, t-shir­ty oraz koszu­le w róż­nych odcie­niach kolo­ru nie­bie­skie­go, z moty­wem moro (war­to przyj­rzeć się tej męskiej z cie­ka­wym efek­tem far­bo­wa­nia). Każ­dą z kla­sycz­nych deni­mo­wych pro­po­zy­cji przy­go­to­wa­no pie­czo­ło­wi­cie ana­li­zu­jąc archi­wal­ne zdję­cia pro­jek­tów Hil­fi­ge­ra.

th7

th8
Spor­to­wa linia to ubra­nia casu­alo­we oraz stro­je pla­żo­we nasy­co­ne kolo­ra­mi: ener­ge­tycz­ną poma­rań­czą, żół­tym i łoso­sio­wym. Linia powsta­ła we współ­pra­cy z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi pro­jek­tan­ta­mi mody:  Pau­lem Vena­il­le, Debrą Folz i Jona­hem Taka­gi.

PicMonkey Collage

Kolek­cja „True to the Blue” dostęp­na będzie w sprze­da­ży od 14 kwiet­nia. Od 17 kwiet­nia do 9 maja wła­ści­cie­le mar­ki prze­pro­wa­dzą kon­kurs na naj­cie­kaw­szą inter­pre­ta­cję dżin­su z met­ką Hil­fi­ger. Zdję­cia sty­li­za­cji nale­ży opu­bli­ko­wać na Insta­gra­mie lub Twit­te­rze. Nagro­dą w kon­kur­sie jest dwu­oso­bo­wa wyciecz­ka do Kali­for­nii.

Mamy kolej­ny powód, aby poko­chać dżins na nowo!

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy