TRENDY WIOSNA/LATO 2018

Chcecie wiedzieć co będziemy nosić wiosną i latem 2018? Specjalnie dla Was przejrzeliśmy wybiegi światowych projektantów i wyłoniliśmy 10 trendów, które będą królować na ulicach w kolejnym sezonie.

Kolor sezonu: lawendowy

Jeśli cho­dzi o naj­mod­niej­szy kolor sezo­nu, pro­jek­tan­ci są nie­mal zgod­ni. Lawen­do­wy zawład­nie ser­ca­mi i umy­sła­mi wszyst­kich miło­śni­ków mody. W for­mie dam­skie­go gar­ni­tu­ru jak u Vic­to­rii Bec­kam, czy roman­tycz­nej sukien­ki jak na wybie­gu Erdem – będzie kró­lo­wał w skle­pach i na uli­cach. My już nie może­my się docze­kać i powo­li roz­po­czy­na­my poszu­ki­wa­nia lawen­do­we­go swe­tra, w któ­rym spę­dzi­my naj­bliż­sze mie­sią­ce!

Ciemny dżins od stóp do głów

Pamię­ta­cie bar­dzo ciem­ny odcień dżin­su, któ­ry kró­lo­wał na począt­ku XXI wie­ku? Tej wio­sny wra­ca do łask i to w total look’u. Jeden deni­mo­wy ele­ment to zde­cy­do­wa­nie za mało. Sta­wia­my na połą­cze­nia total­ne – dżin­so­we spodnie i koszu­la lub kom­bi­ne­zon z kon­tra­sto­wy­mi szwa­mi. Zain­spi­ruj­cie się pro­po­zy­cja­mi od Toma For­da czy pro­jek­ta­mi Rafa Simon­sa z wybie­gu Calvi­na Kle­ina. Nie jeste­ście prze­ko­na­ne? Pocze­kaj­cie do wio­sny! Już teraz może­my się zało­żyć, że bar­dzo szyb­ko poko­cha­cie deni­mo­we zesta­wie­nia.

Asymetryczne i kwadratowe dekolty

Już daw­no pro­jek­tan­ci nie poświę­ca­li tak wie­le uwa­gi kobie­cym dekol­tom. W tym sezo­nie kró­lu­ją dwa naj­mod­niej­sze rodza­je: dekolt asy­me­trycz­ny jak z kolek­cji Isa­bel Marant lub głę­bo­ki i kwa­dra­to­wy, jak u Dio­ra czy Her­mes. Zamiast zakry­wać się gol­fa­mi pod samą szy­ję, w sub­tel­ny spo­sób uwy­dat­nia­my naszą kobie­cość. Musi­my przy­znać, że bar­dzo podo­ba nam się ta wizja!

Fokus na ramiona

W nacho­dzą­cym sezo­nie cię­żar prze­no­si­my na ramio­na. Naj­mod­niej­sze będą bluz­ki i sukien­ki z bufia­sty­mi, moc­no marsz­czo­ny­mi ręka­wa­mi. To dosko­na­ły trend dla kobiet, któ­re uwiel­bia­ją pod­kre­ślać gór­ne par­tie cia­ła. Bufia­ste ręka­wy doda­ją ubra­niom kobie­co­ści i w pro­sty spo­sób pod­krę­ca­ją sty­li­za­cje.

Pastele

Kocha­cie paste­lo­we kolo­ry? W takim razie w nowym sezo­nie odnaj­dzie­cie się jak ryba w wodzie. Paste­lo­we, bar­dzo moc­no wybie­lo­ne bar­wy kró­lo­wa­ły na wybie­gach topo­wych pro­jek­tan­tów. Nie zabra­kło ich u Cha­nel, Her­mes, czy Acne Stu­dios. Aby look nie wyda­wał się zbyt prze­sło­dzo­ny, do ubrań w paste­lo­wych bar­wach war­to dobrać moc­ne, wyra­zi­ste dodat­ki.

Wariacje na temat klasycznego trencza

To, że tren­cze wra­ca­ją co wio­snę, niko­go już nie dzi­wi. W tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li zasza­leć i zapro­po­no­wa­li nam nie­zli­czo­ną licz­bę waria­cji na temat tego kla­sycz­ne­go ele­men­tu gar­de­ro­by. Maison Mar­gie­la trencz zesta­wia z moc­nym gor­se­tem, Valen­ti­no sta­wia na wyra­zi­ste kla­py,  a Loewe kla­sycz­ny, beżo­wy płaszcz wykań­cza frędz­la­mi. W tym sezo­nie zapo­mnij­cie o nie­śmier­tel­nej kla­sy­ce. Postaw­cie na trencz, któ­ry będzie wyróż­niał się z tłu­mu i przy­cią­gał uwa­gę.

Ubrania jak z plastiku

Pro­jek­tan­ci coraz bar­dziej kocha­ją tech­nicz­ne tka­ni­ny! W tym sezo­nie pro­po­nu­ją pla­stik od stóp do głów. Karl Lager­feld w kolek­cji dla Cha­nel poka­zu­je prze­zro­czy­ste, pla­sti­ko­we koza­ki, połą­czo­ne z pele­ry­ną w tym samym sty­lu. Valen­ti­no idzie o krok dalej i sta­wia na pla­sti­ko­we bluz­ki będą­ce for­mą okry­cia wierzch­nie­go, zaś Bur­ber­ry pre­zen­tu­je dobrze wszyst­kim zna­ne pele­ry­ny prze­ciw­desz­czo­we. Mimo, że pla­stik może wyda­wać się dość ory­gi­nal­ną pro­po­zy­cją, nawet fan­ki kla­sy­ki powin­ny uważ­niej przyj­rzeć się temu tren­do­wi. W koń­cu Karl nie mógł się mylić, wybie­ra­jąc ten mate­riał na jeden z moty­wów prze­wod­nich swo­jej kolek­cji dla domu mody Cha­nel.

Z sypialni na wybieg

Róż­ni­ce mię­dzy ubra­nia­mi do spa­nia, a tymi do cho­dze­nia na co dzień zacie­ra­ją się coraz bar­dziej. W deli­kat­nej slip dress będzie­my pro­wo­ko­wać pod­czas cie­płych, let­nich wie­czo­rów. Koron­ko­wa koszu­la noc­na w łatwy spo­sób prze­mie­ni się w dzien­ną sukien­kę przy pomo­cy kil­ku dodat­ków. Kolej­nym mikro­tren­dem jest rów­nież śmia­łe poka­zy­wa­nie biu­sto­no­szy, jak na przy­kład na wybie­gu u Toma For­da.

Szorty

Mini spód­nicz­ki cho­wa­my na dno sza­fy. W kolej­nym sezo­nie będą kró­lo­wa­ły szor­ty. Jest w czym wybie­rać, ponie­waż pro­jek­tan­ci zapro­po­no­wa­li ten fason w każ­dym moż­li­wym sty­lu. Na wybie­gach poja­wia­ją się zarów­no szor­ty ele­ganc­kie, w kant, jak i te skó­rza­ne, czy spor­to­we. Krót­kie spoden­ki nosi­my do casu­alo­wych sty­li­za­cji, ale nie zapo­mi­na­my o nich tak­że wie­czo­ra­mi. Nasz ulu­bio­ny look sezo­nu? Krót­kie spoden­ki w roman­tycz­nym look’u na wybie­gu u Chloe, połą­czo­ne z cięż­ki­mi, bia­ły­mi buta­mi.

Torebki na pasku

Codzien­ne nosze­nie cięż­kiej toreb­ki bywa męczą­ce, dla­te­go w tym sezo­nie pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li odcią­żyć nasze krę­go­słu­py. Teraz nosi­my małe toreb­ki przy bio­drach. Mogą być w sty­lu spor­to­wym jak u Balen­cia­gi, kla­sycz­ne jak u Rochas, czy z ozdob­ny­mi łań­cusz­ka­mi jak u Given­chy. Pięk­ne i prak­tycz­ne.

 

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 
Komentarze

komen­ta­rzy