Trendy w makijażu na jesień z marką IsaDora

Mar­ka Isa­Do­ra tej jesie­ni chce przy­go­to­wać wszyst­kie swo­je kobie­ty na nad­cho­dzą­cy, nowy, pełen wyzwań sezon. W tym roku stwo­rzy­ła dla nich ich aż trzy kolek­cje maki­ja­ży – Bare Beau­ty, Bohe­mian oraz Rock Chic – repre­zen­tu­ją­ce trzy odręb­ne sty­le, a każ­dy z nich jest ide­al­ny dla kobiet Isa­Do­ry pocho­dzą­cych z trzech róż­nych poko­leń.

Ele­ganc­ka, intry­gu­ją­ca czy może zmy­sło­wa? Tej jesie­ni kobie­ta Isa­Do­ry jest róż­na. Do biu­ra cho­dzi ele­ganc­ka, na rand­ce jest zmy­sło­wa, a pod­czas wie­czor­nych wyjść sta­je się intry­gu­ją­ca. Do tych wszyst­kich sytu­acji może dobrać odpo­wied­ni maki­jaż. Mar­ka w kolek­cjach Bare Beau­ty, Bohe­mian oraz Chic Rock przed­sta­wia pełen zestaw kolo­ro­wych kosme­ty­ków do wyko­na­nia tych maki­ja­ży, w któ­rych zawar­ła nowo­ści oraz nowe kolo­ry best­sel­le­ro­wych pro­duk­tów. 

IsaDora: isadora; make-up; smink; cosmetic; kosmetik; IsaDora:

Maki­jaż Bare Beau­ty to kwin­te­sen­cja kla­sycz­nej ele­gan­cji. Inspi­ro­wa­ny skan­dy­naw­skim, mini­ma­li­stycz­nym sty­lem odzwier­cie­dla natu­ral­ne pięk­no kobie­ty. Stwo­rzyć go moż­na za pomo­cą dwóch nowo­ści: Flex Tip Eyeli­ner – czy­li eyeli­ne­ro­wi w kolo­rze czar­ne­go matu. Dzię­ki cien­kie­mu pędzel­ko­wi kre­ska na oku będzie pre­cy­zyj­na i trwa­ła. Eyeli­ner nie roz­ma­zu­je się i nie pozo­sta­wia smug. Lek­ki rumie­niec stwo­rzy­my dzię­ki różo­wi w sztyf­cie Blush&Brush w kolo­rze Pink Poetry. Jest to ide­al­ny pro­dukt do stwo­rze­nia deli­kat­ne­go rumień­ca przy naszych kościach policz­ko­wych, do któ­re­go nie potrze­bu­je­my żad­ne­go pędz­la, bo ten ukry­ty został z dru­giej stro­ny stic­ka. Na usta może­my nało­żyć nowy kolor pomad­ki Lip Desi­re Sculp­ting Clas­sy Nude lub Aksa­mit­ną pomad­kę w kolo­rze Bare Sati­ne – tyl­ko by deli­kat­nie pod­kre­ślić nasz natu­ral­ny kolor. 

IsaDora: isadora; make-up; smink; cosmetic; kosmetik; IsaDora:

Maki­jaż Bohe­mian został stwo­rzo­ny dla kobie­ty wol­nej i zmy­sło­wej, któ­ra chce w pro­sty spo­sób pod­kre­ślić swo­je naj­więk­sze atu­ty – oczy i usta. Maki­jaż opar­ty o kolo­ry zie­mi, rdzy i zło­ta, ide­al­nie wpa­so­wu­je się w panu­ją­ce tren­dy inspi­ro­wa­ne nie­śmier­tel­ny­mi lata­mi 60-tymi i 70-tymi. Oczy i usta – stwo­rzo­ne z uży­ciem nowych, jesien­nych odcie­ni kosme­ty­ków: Poczwór­nej palet­ki cie­ni – Boho Brown, czar­ne­go mato­we­go eyeli­ne­ra oraz nowe­go, wyra­zi­ste­go kolo­ru Lip Desi­re Sculp­ting Gin­ger Brown wraz z kon­tu­rów­ką. A na koniec (by deli­kat­nie pod­kre­ślić nasze policz­ki) wybie­rze­my Blush&Brush w kolo­rze Boho Blush.

IsaDora: isadora; make-up; smink; cosmetic; kosmetik; IsaDora:

Maki­jaż Rock Chic doda odwa­gi i pew­no­ści sie­bie każ­dej z kobiet. Ide­al­ny na  wie­czor­ne wyj­ścia o pod­krę­co­nym smo­key eye, pod­kre­ślo­ny­mi kościa­mi policz­ko­wy­mi i świe­tli­sty­mi usta­mi. Taki look stwo­rzy­my dzię­ki mato­we­mu eyeli­ne­ro­wi w połą­cze­niu z Poczwór­ną palet­ką cie­ni w kolo­rze Rock­star, różo­wi w sztyf­cie Blush&Brush Roc­ky Rose oraz Lip Desi­re Sculp­ting Rebel Nude lub Aksa­mit­ną pomad­ką w odcie­niu Cash­me­re. Przy tak pod­kre­ślo­nym oku, usta powin­ny być deli­kat­nie zary­so­wa­ne. W koń­cu tutaj kró­lu­je oko i błysk!

Kobie­ta w wie­ku lat 25, 35 czy 55 poczu­je się w tych maki­ja­żach wyjąt­ko­wo! Isa­Do­ra to mar­ka, któ­ra łączy poko­le­nia – ten sam maki­jaż, dzię­ki tym samym kosme­ty­kom może stwo­rzyć wnucz­ka, cór­ka, ciot­ka, mat­ka czy bab­cia! Może­my się nimi wymie­niać z naszy­mi star­szy­mi kole­żan­ka­mi, jak i pole­cać młod­szym. Pro­duk­ty Isa­Do­ry two­rzo­ne są zgod­nie z naj­now­szy­mi tren­da­mi, a kolek­cja na jesień 2018 zawie­ra­ją­ca 3 maki­ja­że w 3 sty­lach, odpo­wie­dzia­ła na naj­bar­dziej pil­ne i uni­wer­sal­ne potrze­by kobiet.

Wszyst­kie pro­duk­ty moż­na zna­leźć na skle­pie onli­ne: www.sklep-isadora.pl

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy