Trendy na sezon wiosna‐lato 2016 według marki Lavard

Powrót trzy­czę­ścio­we­go gar­ni­tu­ru, ele­men­ty sty­lu mili­tar­ne­go i dużo kolo­ru – wśród tren­dów na sezon wiosna‐lato 2016 każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Na ten­den­cje widocz­ne na świa­to­wych wybie­gach odpo­wie­dzia­ła pol­ska mar­ka Lavard, wpro­wa­dza­jąc do swo­jej naj­now­szej kolek­cji m.in. kolo­ro­we chi­no­sy, dopa­so­wa­ne mary­nar­ki i prak­tycz­ne kurt­ki.

LAVARD_SS_2016_2_M

W trzech czę­ściach

W tym sezo­nie powra­ca nie­co zapo­mnia­ny trzy­czę­ścio­wy gar­ni­tur, któ­ry zna­lazł się m.in. w kolek­cji Gior­gio Arma­nie­go. Mode­le uczest­ni­czą­cy w poka­zie słyn­ne­go pro­jek­tan­ta kami­zel­ki nosi­li na gołym cie­le i casu­alo­wych t‐shirtach. Dom mody Dolce & Gab­ba­na zapro­po­no­wał nato­miast połą­cze­nie gład­kich spodni i kami­zel­ki z wzo­rzy­stą koszu­lą i mary­nar­ką. Nim zacznie­my eks­pe­ry­men­to­wać, zacznij­my przy­go­dę z trzy­czę­ścio­wym gar­ni­tu­rem od kla­sy­ki. Mar­ka Lavard pro­po­nu­je połą­czyć ponad­cza­so­we gra­na­to­we spodnie i mary­nar­kę z jasno­sza­rą kami­zel­ką.

LAVARD_SS_2016_10_m

W krat­kę

Wio­sną i latem 2016 nie zapo­mi­na­my tak­że o kra­cie. Wzór ten kró­lo­wał pod­czas poka­zu Gior­gio Arma­nie­go, gdzie wystę­po­wał głów­nie w odcie­niach beżu, sza­ro­ści i nie­bie­skie­go. Podob­ną kolo­ry­sty­kę moż­na zna­leźć tak­że w naj­now­szej kolek­cji Lavard, gdzie kra­ta zado­mo­wi­ła się przede wszyst­kim na koszu­lach i mary­nar­kach.

LAVARD_SS_2016_6_M

Gra w kolo­ry

Wio­sna to dobry moment, aby wpro­wa­dzić do sza­fy wię­cej kolo­ru. Mar­ka Lavard, wzo­rem naj­więk­szych domów mody,
w tym sezo­nie posta­wi­ła na zie­le­nie i czer­wie­nie. Bar­wy te, zesta­wio­ne ze sobą na zasa­dzie kon­tra­stu, poja­wi­ły się pod­czas poka­zów Bur­ber­ry Pro­sum, Fen­di czy Ale­xan­dra Wan­ga.

W naj­now­szej kolek­cji Lavard znaj­dzie­my m.in. zie­lo­ne i czer­wo­ne chi­no­sy, któ­re wio­sną i latem 2016 zesta­wia­my z gra­na­to­wą mary­nar­ką. Nie zapo­mi­na­my też o sza­ro­ści, któ­ra jest dobrym wybo­rem na nie­mal każ­dą oka­zję.

W sty­lu mili­tar­nym

Do łask powra­ca­ją kurt­ki o kro­ju zbli­żo­nym do słyn­ne­go mode­lu M65, zapro­jek­to­wa­ne­go w latach 60. XX wie­ku przez fir­mę Alpha Indu­stries dla US Army. Kurt­ki te tra­dy­cyj­nie były pro­du­ko­wa­ne w odcie­niach kha­ki i beżu. Mar­ka Lavard pro­po­nu­je ich uno­wo­cze­śnio­ną, sza­rą wer­sję wzbo­ga­co­ną o sztruk­so­we łaty umiej­sco­wio­ne na łok­ciach. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem mode­lu jest tak­że wyso­ka sztruk­so­wa stój­ka z kon­tra­sto­wym prze­szy­ciem.
Ta waria­cja na temat M65 z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu panom lubią­cym pro­sto­tę i prak­tycz­ne roz­wią­za­nia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy