TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2017/2018

Naj­waż­niej­sze Tygo­dnie Mody już za nami. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przy­go­to­wa­ła zesta­wie­nie tren­dów na sezon jesień/zima 2017/2018. Sprawdź­cie co będzie­my nosić już za kil­ka mie­się­cy. Te infor­ma­cje na pew­no przy­da­dzą Wam się pod­czas naj­bliż­szych zaku­pów.

DŻINS OD STÓP DO GŁÓW

Co praw­da mate­riał ten nigdy nie wycho­dzi z mody, ale w kolej­nym sezo­nie będzie­my nosić go wyjąt­ko­wo czę­sto i to w total lookach. Dżin­so­we spodnie, koszu­la, kami­zel­ka, a wszyst­ko połą­czo­ne w jed­ną całość. Dior pro­po­nu­je denim we wszyst­kich odcie­niach – od jasne­go błę­ki­tu, po głę­bo­ki gra­nat. Spodnie nie krę­pu­ją ruchów, posia­da­ją obni­żo­ną talię i luź­ne nogaw­ki. Uwiel­bia­ne przez wszyst­kich rur­ki na kil­ka mie­się­cy odej­dą w zapo­mnie­nie. Do łask wra­ca­ją wygod­ne faso­ny o pro­stym kro­ju i z dłuż­szy­mi nogaw­ka­mi. Aby nie skra­ca­ły syl­wet­ki war­to nosić je do butów na wyż­szym obca­sie.

KOLOROWE FUTRA

To jeden z naj­bar­dziej sza­lo­nych tren­dów nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Pro­jek­tan­ci posta­no­wi­li zamie­nić kla­sycz­ne płasz­cze na wie­lo­barw­ne futra we wszyst­kich kolo­rach tęczy. Oczy­wi­ście tyl­ko te sztucz­ne! U Pra­dy kró­lu­ją futra w kolo­rach różu, czer­wie­ni i żół­ci z obszer­ny­mi kap­tu­ra­mi i sze­ro­ki­mi pasa­mi w talii. Na wybie­gu Ver­sa­ce Nata­sha Poly z dumą pre­zen­to­wa­ła cie­nio­wa­ne futro, na któ­rym ener­ge­ty­zu­ją­ca poma­rań­cza prze­cho­dzi w głę­bo­ką czerń. Feerii barw nie zabra­kło rów­nież na poka­zach Miu­Miu, Fen­di oraz Mis­so­ni. W poszu­ki­wa­niu kolo­ro­we­go futra war­to poszpe­rać w skle­pach z odzie­żą vin­ta­ge, gdzie czę­sto może­my zna­leźć modo­we pereł­ki.

BIUROWY LOOK

Pro­jek­tan­ci w koń­cu zro­zu­mie­li, że potrze­bu­je­my mody nie tyl­ko pięk­nej, ale tak­że prak­tycz­nej. W koń­cu dużą część dnia spę­dza­my w pra­cy, a pod­czas wyko­ny­wa­nia roz­ma­itych zajęć musi­my czuć się pięk­nie i kom­for­to­wo. Hitem nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu są biu­ro­we ubra­nia w sta­lo­wym kolo­rze, angiel­ska kra­ta oraz dam­skie gar­ni­tu­ry. Vic­to­ria Bec­kham do tej sty­lo­wej mie­szan­ki doda­je jesz­cze spód­ni­ce o dłu­go­ści midi. Tej jesie­ni biu­ro­wy szyk nabie­rze cał­kiem nowe­go zna­cze­nia.

WSZYSTKIE KOLORY NIEBA

Od błę­ki­tów, przez tur­ku­sy, aż po moc­no nasy­co­ny gra­nat – nie­bo było dla pro­jek­tan­tów jed­ną z głów­nych inspi­ra­cji, któ­ra zna­la­zła odzwier­cie­dle­nie w kolek­cjach na sezon jesień/zima 2017/2018. U Valen­ti­no podzi­wia­my spek­ta­ku­lar­ne suk­nie w tur­ku­so­wym kolo­rze. Na wybie­gu Dio­ra kró­lu­je gra­nat w odcie­niu noc­ne­go nie­ba, a Chloé i Cha­nel idą o krok dalej lan­su­jąc galak­tycz­ne prin­ty. Nie­bie­ski świet­nie idzie w parze z kla­sycz­ną czer­nią, ale bar­dzo lubi też wystę­po­wać solo. Koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na ten kolor i wszyst­kie jego odcie­nie. Już za chwi­lę będzie abso­lut­nym nume­rem jeden!

NA WYSOKI POŁYSK

W nowym sezo­nie będzie­my lśnić nosząc meta­licz­ne ubra­nia i dodat­ki w kolo­rze sre­bra. Ten motyw kró­lo­wał m.in. na poka­zie Cha­nel. Karl Lager­feld zachwy­cił wszyst­kich pre­zen­tu­jąc meta­licz­ne spód­ni­ce, płasz­cze, a tak­że doda­jąc bla­sku kul­to­wym koza­kom z czar­nym czub­kiem. My pole­ca­my zain­we­sto­wać w meta­licz­ne bot­ki na niskim obca­sie. Na szczę­ście nie musi­cie cze­kać aż do jesie­ni – takie mode­le już teraz znaj­dzie­cie w popu­lar­nych sie­ciów­kach.

BARDZO DŁUGIE KOZAKI

Naj­mod­niej­sze buty na kolej­ny sezon? Bar­dzo dłu­gie koza­ki, się­ga­ją­ce do poło­wy uda albo..jeszcze wyżej! War­to wybrać te na szpil­ce z deli­kat­nym czub­kiem. Nam naj­bar­dziej do gustu przy­pa­dły pro­po­zy­cje od Fen­di – doda­ją kobie­co­ści i wyglą­da­ją nie­zwy­kle ele­ganc­ko. Podob­ne buty powsta­ły w kola­bo­ra­cji domu mody La Mania z pol­ską mar­ką obuw­ni­czą Badu­ra. Dodat­ko­wo wyko­na­ne zosta­ły z meta­licz­nej skó­ry, więc ide­al­nie wpi­su­ją się w naj­sil­niej­sze tren­dy sezo­nu.

KRATA Z LAT 90.

Pamię­ta­cie fla­ne­lo­we koszu­le w kra­tę, któ­re były hitem lat 90.? Teraz wra­ca­ją w wiel­kim sty­lu i nabie­ra­ją ele­ganc­kie­go szny­tu. Poza tym kra­ta poja­wia się rów­nież na płasz­czach oraz dam­skich gar­ni­tu­rach. Nas naj­bar­dziej urzekł over­si­zo­wy płaszcz Chloé, któ­ry wyglą­dem przy­po­mi­na dłu­gą, fla­ne­lo­wą koszu­lę. W rze­czy­wi­sto­ści to cie­płe i sty­lo­we okry­cie na jesień i zimę.

NUDE IS GOOD!

Ubra­nia, któ­re będzie­my nosić w przy­szłym sezo­nie kolo­ry­stycz­nie nie­wie­le będą róż­nić się od odcie­ni naszej skó­ry. Pro­jek­tan­ci sta­wia­ją na natu­ral­ność i pro­mu­ją kolo­ry do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce dru­gą skó­rę. Modę na odcie­nie nude już pro­mu­je Marc Jacobs, a over­si­zo­we koszul­ki i blu­zy w kolo­rze cie­li­stym zapro­jek­to­wał rów­nież Jere­my Scott dla Moschi­no.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy