TRENDY NA SEZON JESIEŃ/ZIMA 2018/2019 WEDŁUG INTIMISSIMI

Zmy­sło­wa i roman­tycz­na kobie­ta, któ­ra roz­kwi­ta pod­czas podró­ży do egzo­tycz­nych zakąt­ków i w zacza­ro­wa­nym lesie.

Taka wła­śnie jest kobie­ta Inti­mis­si­mi w sezo­nie Jesień/Zima 2018/2019. Wsłu­chaj się we współ­cze­sna baśń, któ­ra obej­mu­je naj­now­sze tren­dy sezo­nu, opo­wie­dzia­ną przez Inti­mis­si­mi poprzez boga­tą, wyróż­nia­ją­cą się i cha­ry­zma­tycz­ną kolek­cję. Nowe­go look­bo­oka głów­ny­mi boha­ter­ka­mi, uchwy­co­ny­mi przez foto­gra­fa Rowan Papier, są dwie pięk­ne model­ki: Fer­nan­da Ly i Mere­dith Mic­kel­son.

WINTER BOUQUET – kolek­cja nawią­zu­je do kwit­ną­cych w lesie kwia­tów w żywych kolo­rach na tle ciem­niej­szych odcie­ni. Głów­ną rolę gra połą­czo­ny z koron­ką welur uka­za­ny w zimo­wych kolo­rach, takich jak ciem­na zie­leń i śliw­ka.  

ANIMAL PRINT – zwie­rzę­ce prin­ty w połą­cze­niu z czar­ną koron­ką i czer­wo­ny­mi róża­mi dają deli­kat­ny, ale i wyra­zi­sty efekt. Inspi­ro­wa­ne zwie­rzę­ta­mi lasu prin­ty na zwiew­nych tka­ni­nach przy­po­mi­na­ją mię­dzy inny­mi tatu­aże. 

COSMIC UNIVERSE – roz­świe­tlo­ne gwiaz­da­mi nie­bo oświe­tla budzą­cą się do życia natu­rę. Kolek­cja inspi­ro­wa­na kosmo­sem i gwiaz­da­mi przed­sta­wio­na zosta­ła w posta­ci ceki­nów, zna­ków zodia­ku i błysz­czą­cych mine­ra­łów, oświe­tla­jąc w ten spo­sób ciem­niej­sze odcie­nie pro­duk­tów. 

SENSUAL DARKNESS – noc pobu­dza cza­ru­ją­ce stwo­rze­nia okry­te deli­kat­ną i uwo­dzi­ciel­ską koron­ką. Tema­tem prze­wod­nim jest zmy­sło­wość uka­za­na dzię­ki dodat­ko­wym pasecz­kom i kobie­cym grosz­kom, nie­rzad­ko w połą­cze­niu z welu­rem.  

CHRISTMAS – wraz z pierw­szy­mi mro­za­mi las wypeł­nia się krysz­tał­ka­mi lodu i aro­ma­tem świąt Boże­go Naro­dze­nia. Zróż­ni­co­wa­ne odcie­nie czer­wie­ni two­rzą rzu­ca­ją­cą się w oczy kolek­cję, a welu­ro­we i koron­ko­we zdo­bie­nia ide­al­nie współ­gra z cie­płą, świą­tecz­ną atmos­fe­rą. Prze­wa­ża­ją­cej czer­wie­ni towa­rzy­szy rów­nież czar­na koron­ka, któ­ra w połą­cze­niu z lurek­so­wy­mi zdo­bie­nia­mi two­rzy nie­za­po­mnia­ną sty­li­za­cję. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy