The Resort 2016: podsumowania trendów między sezonowych

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul
Zdję­cia: style.com

fendi-fw-2015-backstage-09

Kolek­cje z linii Resort w modo­wym menu sta­no­wią sma­ko­wi­tą przy­staw­kę przed dłu­go wycze­ki­wa­nym przez miło­śni­ków dobre­go sty­lu daniem głów­nym – Fashion Week’iem – wyda­rze­niem, pod­czas któ­re­go pro­jek­tan­ci dają upust swo­jej kre­atyw­no­ści i cza­ru­ją ory­gi­nal­ny­mi pomy­sła­mi w Medio­la­nie, Pary­żu, Lon­dy­nie, Nowym Jor­ku, Ber­li­nie i innych zakąt­kach świa­ta. Co w tym roku zapro­po­no­wa­ły naj­więk­sze domy mody na zaostrze­nie ape­ty­tu przed main cour­se?

TĘCZA

11749320_10203688665971148_1919401471_n
11759380_10203688666011149_2140819670_n
11694408_10203688665931147_1783571637_n

11758959_10203688666051150_1389612967_n

Wybie­gi mie­nią się wszyst­ki­mi kolo­ra­mi tęczy … na raz! Wie­lo­barw­ne kre­acje sta­no­wią mani­fest opty­mi­zmu i przy­wo­dzą na myśl malow­ni­cze kra­jo­bra­zy, two­rząc przy­jem­ną dla oka ale­go­rię lata. Chcesz zyskać dodat­ko­wy zastrzyk ener­gii w natło­ku obo­wiąz­ków? Skom­po­nuj swo­ją gar­de­ro­bę tak, by była nasy­co­na całą gamą soczy­stych pig­men­tów, któ­rych dyna­mi­ka nie pozwo­li nawet na chwi­lę spo­cząć na lau­rach!

RÓŻ

11733490_10203688664051100_1334607349_n
11737192_10203688664011099_1414063674_n
11737194_10203688663971098_612462813_n

Szczyp­ta różo­we­go pie­przu to zde­cy­do­wa­nie za mało by nadać pikan­te­rii i zmy­sło­wo­ści wize­run­ko­wi współ­cze­snej kobie­ty z kla­są. Mot­to więk­szo­ści kolek­cji z linii Resort 2016 brzmi: “Pink is the new black!”. Total look a’la Różo­wa Pan­te­ra pozwa­la zamie­nić z gra­cją sto­no­wa­ne sty­li­za­cje w słod­kie, lek­ko cukier­ko­we zesta­wie­nia z nutą chi­li na mia­rę sek­sow­nej Bel­le  z “Sekret­ne­go Dzien­ni­ka Call Girl”. Wska­zów­ka? Róż w każ­dej for­mie i pod każ­dą posta­cią – od stóp do głów.

KWIATY

11720674_10203688661051025_101278121_n
11733374_10203688661091026_1802874247_n

11759032_10203688661131027_828381737_n

Dla lubią­cych obco­wać z natu­rą pro­jek­tan­ci zna­leź­li ide­al­ne roz­wią­za­nie – wple­tli w swo­je kon­cep­cje kaska­dy kwia­tów. Drob­ne maciej­ki, zwiew­ne peonie, raj­skie kalie… Siel­ski odpo­czy­nek na łonie natu­ry nigdy nie był bli­żej! Relaks w Tajem­ni­czym Ogro­dzie spraw­dzi się przede wszyst­kim z natu­ral­ny­mi akcen­ta­mi w maki­ja­żu, fry­zu­rze i dodat­kach. Mile widzia­ny jest rów­nież uśmiech od ucha do ucha.

PRZEZROCZYSTOŚCI

11758769_10203688663131077_141426804_n
11748581_10203688663091076_1372975946_n

Naj­więk­sze domy mody wie­dzą jak owiać tajem­ni­cą kobie­ce wdzię­ki. Prze­zro­czy­ste i pół­prze­zro­czy­ste tka­ni­ny kró­lu­ją w mię­dzy­se­zo­no­wych kolek­cjach w licz­nych odsło­nach – począw­szy od lek­kich i deli­kat­nych maxi sukie­nek, po wyra­zi­ste i ską­pe kom­bi­ne­zo­ny. Jeśli lubisz swo­bo­dę, uchyl rąb­ka cia­ła i skuś się na trans­pa­rent­ną kre­ację, by pod­kre­ślić swo­je atu­ty i poczuć mgli­ste otu­le­nie.

PLISY

  11693223_10203688662451060_2127202704_n

Czym oży­wić pro­ste kro­je i mono­chro­ma­tycz­ny look? W więk­szo­ści kolek­cji z serii Resort odpo­wiedź jest jed­na i dosad­na – pli­sy! Bez waha­nia speł­nią zada­nie. Potra­fią nadać nawet naj­bar­dziej uni­wer­sal­nym, zabu­do­wa­nym stro­jom świe­żo­ści i nie­zo­bo­wią­zu­ją­ce­go cha­rak­te­ru. Spraw­dzą się zarów­no w gorącz­ko­wej atmos­fe­rze pra­cy, jak i pod­czas spon­ta­nicz­ne­go spa­ce­ru.

CZERŃ I BIEL

11721768_10203688658330957_324085264_n
11751107_10203688658370958_1588928184_n
11756431_10203688658290956_804080244_n

11753861_10203688657970948_261504852_n

Nie możesz zde­cy­do­wać się czy przejść na ciem­ną, czy jasną stro­nę mocy? Podej­mij wyzwa­nie i zmik­suj kla­sycz­ny trend czer­ni oraz bie­li w ponad­cza­so­we kom­po­zy­cje, wybie­ra­jąc zapro­po­no­wa­ne przez pro­jek­tan­tów nie­tu­zin­ko­we moty­wy i non­sza­lanc­kie roz­wią­za­nia w kon­struk­cji. Ten gorą­cy trend nie pozwa­la niko­mu przejść obok obo­jęt­nie i nada­je z miej­sca tem­pe­ra­men­tu!

Wybie­gi pre­zen­tu­ją­ce linie Resort 2016 zosta­ły zala­ne po brze­gi przez ziden­ty­fi­ko­wa­ne tren­dy. Zaczerp­nij inspi­ra­cji i poczuj się jak praw­dzi­wa fashio­nist­ka zaglą­da­jąc przez modo­wy kalej­do­skop Vers-24.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2015 – MAKE-UP TRENDS
7 NIEZBĘDNYCH DODATKÓW DO MIESZKANIA TYPU LOFT
FOREVER 21 OD 2017 ROKU W POLSCE!
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ!
ANNA HALAREWICZ. PRACOHOLIZM POŁĄCZONY Z PASJĄ! Komentarze

komen­ta­rzy