Trendy H&M Studio

Nad kolekcjami H&M Studio pracuje specjalny zespół kreatywny, który w każdym sezonie przygotowuje limitowaną edycję ubrań zgodną z trendami lansowanymi podczas światowych tygodni mody. Wiemy już, jakie elementy weszły tym razem w skład linii ubrań i akcesoriów na nadchodzący sezon

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: hmstudio.hm.com

hmkolarz

Na uwa­gę zasłu­gu­je część bie­liź­nia­na. Budu­ar tym razem pozo­sta­je w sypial­ni (w prze­ci­wień­stwie do ostat­nich ten­den­cji eks­po­no­wa­nia go w codzien­nych sty­li­za­cjach). W tej czę­ści urze­kła nas saty­no­wa, deli­kat­na sukien­ka z asy­me­trycz­nym cię­ciem oraz czar­ne koron­ko­we body. Uwa­gę przy­ku­wa tak­że kolo­ry­stycz­ny akcent w posta­ci poma­rań­czo­we­go gol­fu, a bar­dziej sto­no­wa­na, casu­alo­wa pro­po­zy­cja, to blu­za dre­so­wa z suwa­ka­mi na przed­ra­mio­nach i po bokach, w kie­run­ku talii.

W zgo­dzie z modą będą według H&M Stu­dio rów­nież wyso­kie koza­ki z imi­to­wa­nej skó­ry kro­ko­dy­la oraz dodat­ki w posta­ci pier­ścion­ków zdo­bio­nych kolo­ro­wy­mi kamie­nia­mi.
Ta kolek­cja jest wyra­zem umiar­ko­wa­nej kla­sy­ki cha­rak­te­ry­stycz­nej dla este­ty­ki H&M. Ceni­my pro­sto­tę tak­że w świe­żym wyda­niu H&M Stu­dio!

hm studio

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy