Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Nie da się ukryć, że nie­mal wszy­scy kocha­my kwia­ty na ubra­niach: zwiew­nych bluz­kach czy boho sukien­kach. Myśli­my o nich szcze­gól­nie, kie­dy zbli­ża się wio­sna i na nowo kom­ple­tu­je­my sza­fę. I choć wyda­ją się banal­ne, nie zawsze sta­ją się tak łatwe do nosze­nia na co dzień. Czę­sto mogą być zbyt oczy­wi­ste i dziew­czę­ce, a stwo­rze­nie z nich cie­ka­wej, casu­alo­wej sty­li­za­cji może wte­dy spra­wić nie lada kło­pot. Będzie­cie zasko­cze­ni, bo w tym sezo­nie kwia­to­we prin­ty pozna­cie od… ciem­niej­szej stro­ny, a dzię­ki mar­ce Gva­sa­li Vete­ments, naj­wię­cej inspi­ra­cji znaj­dzie­cie dla nich na… uli­cy.

Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Na kwia­to­we sukien­ki nakła­da­my teraz wygod­ne, ogrom­ne blu­zy z kap­tu­ra­mi, wkła­da­my jean­so­we kata­ny. Zesta­wia­my je z wybit­nie „cięż­ki­mi” akce­so­ria­mi- biżu­te­rią, roc­ko­wy­mi buta­mi z klam­ra­mi na plat­for­mach bądź masyw­nych pode­szwach, skó­rza­ny­mi kurt­ka­mi; over­si­zo­wy­mi, czar­ny­mi blu­za­mi. Kwia­ty poko­cha­ła też uli­ca i obfi­cie zdo­bią teraz spor­to­we kurt­ki bom­ber (Saint Lau­rent, Valen­ti­no), któ­re świet­nie będą współ­grać z powra­ca­ją­cym pun­ko­wym sty­lem lat 80- koszul­ka­mi z nadru­ka­mi i rewo­lu­cyj­ny­mi hasła­mi a tak­że poja­wia­ją­cym się wszę­dzie deni­mem.

Trendy 2017- mroczna strona kwiatowego printu

Nadal myśli­cie, że kwia­ty są zbyt oczy­wi­stym i infan­tyl­nym prin­tem? Wystar­czy tyl­ko spoj­rzeć na poka­zy Cru­ise 2017- by dodać pikan­te­rii i cha­rak­te­ru do kwia­to­wej, bab­ci­nej sukien­ki z powo­dze­niem może­cie zakła­dać sze­ro­kie, cięż­kie paski (jak u Guc­ci), wybrać czar­ną, lek­ką hal­kę z kolo­ro­wy­mi kwia­ta­mi (Chri­sto­pher Kane) lub wybrać eks­cen­trycz­ny fason mini z moc­no powy­ci­na­ny­mi ramio­na­mi w tro­pi­kal­ny, kwia­to­wy, kolo­ro­wy motyw (jak ta z kolek­cji 3.1 Phillip’a Lima), Odważ­cie się i koniecz­nie spró­buj­cie nosić je z cięż­ki­mi bot­ka­mi. Jeśli lubi­cie eks­pe­ry­men­to­wać, może­cie też spró­bo­wać prze­ła­mać je tak­że buta­mi moto­cy­klo­wy­mi czy mili­tar­ny­mi, któ­re będą wyglą­dać świet­nie nawet do naj­lżej­szych sukie­nek. Uwierz­cie – będzie ide­al­nie!

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz
Komentarze

komen­ta­rzy