2c1

Roz­po­czy­na­jąc rok każ­da dziew­czy­na wyobra­ża sobie sie­bie w róż­nych sytu­acjach, któ­re dopie­ro mają nastą­pić w nowym roku. Na ten przy­kład, nie­któ­re dziew­czy­ny lubią zawcza­su pla­no­wać swój strój na takie oka­zje jak walen­tyn­ki, impre­za z oka­zji swo­ich uro­dzin, uro­dzi­ny bli­skiej oso­by (np. człon­ka rodzi­ny albo chło­pa­ka czy narze­czo­ne­go), dzień kobiet i tym podob­ne. Cza­sa­mi zda­rza się rów­nież tak, że dziew­czy­na zawcza­su wie, że cze­ka ją w nad­cho­dzą­cym roku waż­ne wyda­rze­nie, takie jak zarę­czy­ny czy impre­za zarę­czy­no­wa, któ­re­go datę usta­la z góry.

Pla­nu­jąc sobie zawcza­su prze­bieg kon­kret­ne­go wyda­rze­nia war­to na począt­ku usta­lić, jakie będą obo­wią­zy­wa­ły tren­dy 2015. Tego typu infor­ma­cje naj­le­piej zasię­gnąć z dedy­ko­wa­nych modo­wym wiel­bi­ciel­kom źró­deł, takich jak spe­cja­li­stycz­ne modo­we cza­so­pi­sma, blo­gi fashio­ni­stek i sza­fia­rek, pro­fe­sjo­nal­ne stro­ny modo­we, stro­ny pro­jek­tan­tów mody, a nawet kana­ły tele­wi­zyj­ne poświę­co­ne wyłącz­nie wybie­gom oraz pre­zen­ta­cji naj­now­szych kre­acji, kolek­cji i nad­cho­dza­cych ten­den­cji.

Tren­dy 2015 mogą zasko­czyć nawet naj­bar­dziej obe­zna­ną w tema­cie mody dziew­czy­nę i cał­ko­wi­cie zmie­nić jej pogląd na pro­po­zy­cje stro­jów, opra­co­wy­wa­ne przez nią na spe­cjal­ną oka­zję. Cza­sa­mi war­to pocze­kać z opra­co­wy­wa­niem kon­cep­cji stro­ju na waż­niej­sza impre­zę, taką jak np. zarę­czy­ny albo impre­za zarę­czy­no­wa i zaob­ser­wo­wać roz­wój ten­den­cji modo­wych. Mogą one być kom­plet­nie inne niż zakła­da­my z góry, co jest na swój spo­sób i dobre i złe. Nie­ocze­ki­wa­ne przez nas tren­dy 2015 mogą zarów­no pod­su­nąć nam nowe pomy­sły, na któ­re nie wpa­dły­by­śmy dotych­czas same jak i zruj­no­wać już opra­co­wa­ną kon­cep­cję stro­ju..