Trend alert – satyna

Tekst: Ola Kowal­ska
Kola­że: Maria Skrzyp­czyk

kolaż1m

Naj­go­ręt­szy mie­siąc dla wszyst­kich miło­śni­ków mody za nami. Czas wycią­gnąć pierw­sze wnio­ski i bli­żej przyj­rzeć się zapre­zen­to­wa­nym na wybie­gach naj­więk­szych sto­lic mody kolek­cjom na sezon wiosna/lato 2016.

Jed­no już teraz jest pew­ne. Saty­na będzie jed­nym z naj­go­ręt­szych tren­dów w kolej­nym sezo­nie. Ten nie­zwy­kle ele­ganc­ki i sen­su­al­ny jed­no­cze­śnie mate­riał świę­cił trium­fy m.i.n w Nowym Jor­ku na poka­zie Given­chy i Calvin Kle­in oraz w Lon­dy­nie pod­czas pre­zen­ta­cji kolek­cji Bur­ber­ry Pror­sum.

kolaż50m

Kolek­cja Calvin Kle­in to naj­lep­szy dowód na to, że moda powra­ca. Ponad dwie deka­dy temu na poka­zie mar­ki zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne bie­liź­nia­ne, dłu­gie saty­no­we suk­nie, któ­re sta­ły się jej zna­kiem roz­po­znaw­czym. Pro­jek­tant Fran­ci­sco Costa powra­ca do prze­szło­ści, pro­po­nu­jąc nam je w odmie­nio­nej, luź­niej­szej, bar­dziej grunge’owej wer­sji.

kolaż2m

Mało któ­ra pre­zen­ta­cja kolek­cji wzbu­dza takie emo­cje, jak Given­chy. Po raz pierw­szy w histo­rii pokaz mar­ki odbył się nie w Pary­żu, a w Nowym Jor­ku. Saty­na wystę­pu­je tu w efek­tow­nym zesta­wie­niu z koron­ka­mi w odcie­niach bie­li i czer­ni. Jest ele­ganc­ko, sek­sow­nie i bar­dzo kobie­co!

Tym­cza­sem na lon­dyń­skim podwór­ku, pro­jek­tant mar­ki Bur­ber­ry Pror­sum, Chri­sto­pher Bailey, zesta­wia saty­no­we suk­nie w sty­lu lat 40 z mili­tar­ny­mi okry­cia­mi wierzch­ni­mi – płasz­cza­mi, pele­ry­na­mi i pro­chow­ca­mi, uzu­peł­nia­jąc całość zło­ty­mi akcen­ta­mi.

kolaż4
kolaż6m

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

„DZIEŃ Z…” – AGNESA ADAMCZAK ZAŁOŻYCIELKA BLOGA PODSZEWKA
TOP 10 MARMUROWYCH DODATKÓW
AGNIESZKA KULESZA & ŁUKASZ PIK
TOP 7 NAJPIĘKNIEJSZYCH PAR NA INSTAGRAMIE
CZAS NA BUTY… Z POMPONEMKomentarze

komen­ta­rzy