TRANSPLANTACJA | WHITE WOLF BY MARIUSZ PRZYBYLSKI

Tekst: Mate­usz Bill
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

Transplantacja04

29 Paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) w hali War­sza­wa Expo XXI, odbył się pokaz naj­now­szej kolek­cji Mariu­sza Przy­byl­skie­go. W pierw­szej kolej­no­ści pro­jek­tant przed­sta­wił nam swój nowa­tor­ski pro­jekt pod nazwą „Trans­plan­ta­cja’’, moty­wem prze­wod­nim kolek­cji był sze­ro­ko poję­ty recy­kling, całość utrzy­mu­je się w kolo­ry­sty­ce czer­ni, któ­ra czę­sto ustę­pu­je miej­sca róż­no­rod­nym odcie­niom nie­bie­skie­go. W efek­cie cze­go powsta­ła kla­sycz­na i świe­ża kolek­cja w 100% wyko­na­na z odzie­ży uży­wa­nej.

White wolf 08
White wolf 07
White wolf 03
White wolf 02

Transplantacja05

Transplantacja06
Transplantacja07
Transplantacja08
White wolf 01

Głów­ną czę­ścią impre­zy był pokaz kolek­cji Pre­mium zaty­tu­ło­wa­nej „Whi­te Wolf’’. Tutaj pro­jek­tant posta­wił na kla­sycz­ną czerń jed­nak w towa­rzy­stwie boga­tych czer­wo­nych i nie­bie­skich zdo­bień, nie zabra­kło też popu­lar­nych moty­wów kwia­to­wych oraz nie­stan­dar­do­wych kro­jów. Mimo róż­no­rod­no­ści kolek­cja była bar­dzo spój­na i co naj­waż­niej­sze nie­sztam­po­wa.

White wolf 11 Transplantacja03 Transplantacja02 White wolf 21 White wolf 20 White wolf 19 White wolf 18 White wolf 17 White wolf 16 White wolf 15 White wolf 14 White wolf 13 White wolf 12

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:

PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O H&M
NIEZWYKŁE STYLIZACJE NA HALLOWEEN
ANTHONY VACCARELLO – MODA W WIELKIM STYLUKomentarze

komen­ta­rzy