(trans)FIGURACJE wystawa prac Anny Halarewicz i ITO

Wysta­wa (trans)FIGURACJE jest efek­tem współ­pra­cy malar­ki i ilu­stra­tor­ki mody Anny Hala­re­wicz z Kasią Grze­lak – pro­jek­tant­ką i twór­czy­nią mar­ki odzie­żo­wej ITO. W obsza­rze mody nawią­za­ły one szcze­gól­ny dia­log, któ­re­go głów­nym tema­tem sta­ła się figu­ra sil­nej, nie­jed­no­znacz­nej, wymy­ka­ją­cej się utar­tym defi­ni­cjom kobie­ty. Anna ją malu­je. Kasia dla niej pro­jek­tu­je i szy­je.

Ścież­ki arty­stek połą­czy­ło poszu­ki­wa­nie pięk­na w sty­li­sty­ce dale­kiej od współ­cze­śnie kre­owa­nych ide­ałów uro­dy. Obie odnaj­du­ją har­mo­nię w nie­po­ko­ją­cych for­mach, moc­nych akcen­tach oraz oszczęd­nej kolo­ry­sty­ce. Nie jest to jed­nak nar­ra­cja opar­ta na pro­stym mecha­ni­zmie prze­ciw­sta­wie­nia. Na obra­zach Anny gąszcz gra­ficz­nych linii łago­dzą mięk­kie śla­dy far­by i sub­tel­ność niu­an­sów. Obfi­tość dra­pe­rii i deli­kat­ność tek­styl­nych struk­tur prze­ła­mu­je z kolei geo­me­trycz­ną dys­cy­pli­nę kra­wiec­kiej kon­struk­cji ITO.

Kobie­cość w takim uję­ciu wymy­ka się jed­no­znacz­no­ści. Igra­jąc z obo­wią­zu­ją­cy­mi kano­na­mi i kul­tu­ro­wy­mi ocze­ki­wa­nia­mi, poszu­ku­je wła­snych indy­wi­du­al­nych zna­czeń i nie­oczy­wi­ste­go pięk­na. Anna w pro­ce­sie obra­zo­wa­nia kobie­cej zło­żo­no­ści nie uni­ka mrocz­nych odsłon, nie tuszu­je nie­do­sko­na­ło­ści, a defek­ty czy­ni atu­tem. Z kolei pro­jek­ty ITO two­rzo­ne są w uni­kal­nych egzem­pla­rzach wyłącz­nie na mia­rę, dzię­ki cze­mu pod­kre­śla­ją indy­wi­du­al­ny kształt każ­de­go kobie­ce­go cia­ła i odzy­sku­ją jego nie­po­wta­rzal­ność.

Obra­zy Anny Hala­re­wicz i ubra­nia ITO skon­fron­to­wa­ne zosta­ły na dwóch ścia­nach The Desi­gner Gal­le­ry Stu­dio. Na co dzień, w świe­cie pol­skiej mody, rozu­mia­ne są poprzez zupeł­nie odmien­ne kate­go­rie oraz funk­cje, jakie speł­nia­ją. Tutaj, w spe­cjal­nej prze­strze­ni gale­rii han­dlo­wej, sztu­ka i przed­mio­ty użyt­ko­we mogą wejść ze sobą w szcze­gól­ne rela­cje i ule­gać prze­obra­ża­niom. Ubra­nie sta­je się przed­mio­tem wysta­wien­ni­czym, a obraz nabie­ra użyt­ko­we­go zna­cze­nia. Umiesz­czo­ne naprze­ciw sie­bie, budu­ją wspól­ną opo­wieść o wymia­rach kobie­cej (trans)figuracji.

Anna Hala­re­wicz 

Absol­went­ka wro­cław­skiej ASP, ilu­stra­tor­ka mody, malar­ka, miesz­ka i two­rzy w War­sza­wie.

Współ­pra­co­wa­ła m.in z taki­mi tytu­ła­mi jak: Twój Styl, Harper’s Baza­ar, Elle, Viva!moda, Fashion maga­zi­ne, Gla­mo­ur, InSty­le, Cosmo­po­li­tan, Loun­ge maga­zyn, New­swe­ek, Wyso­kie Obca­sy, OOB maga­zi­ne, Con­cep­tu­al maga­zi­ne oraz mar­ka­mi m.in OMEGA, Bizuu, La Mania, Tatu­um, Orska, Pan­do­ra, Grand Mar­nier, Dom Mody Klif, Gale­ria Moko­tów, Dr Ire­na Eris, TVN. Zaj­mu­je się rów­nież ilu­stra­cją książ­ko­wą.

Wysta­wia­ła swo­je pra­ce na licz­nych wysta­wach w Pol­sce i za gra­ni­cą.

ITO

ITO jest tym, co suro­we, nie­za­leż­ne i kobie­ce. To mar­ka dba­ją­ca o naj­wyż­szą jakość natu­ral­nych włó­kien, rze­mieśl­ni­czą pre­cy­zję oraz indy­wi­du­al­ne dopa­so­wa­nie ubio­ru. Oszczęd­ne, geo­me­trycz­ne for­my suk­ce­syw­nie posze­rza­ją poza­se­zo­no­wą kolek­cję ITO w otwar­ty zbiór spój­nych wizu­al­nie pro­jek­tów. Two­rzo­ne przez kobie­tę dla kobie­ty w poje­dyn­czych, uni­kal­nych egzem­pla­rzach, powsta­ją z myślą o nie­po­wta­rzal­no­ści jej sty­lu, figu­ry, cha­rak­te­ru oraz sile kobie­cych prze­obra­żeń.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy