Torebka klasy biznes

Szykowna, ale nudna "mała czarna", czy awangardowa, lecz elegancka- jaka powinna być idealna torebka dla bizneswoman?

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

stylówkakufer-mini

Wia­do­mo, że styl biz­ne­so­wy ma swój ści­śle okre­ślo­ny dress code. Sto­no­wa­ne kolo­ry, kla­sycz­ne kro­je i sta­ran­nie dobra­ne zesta­wy- to znak roz­po­znaw­czy biu­ro­wych sty­li­za­cji. Tu nie ma miej­sca na modo­wy luz- każ­dy detal powi­nien być sta­ran­nie zapla­no­wa­ny. Chy­ba każ­da kobie­ta przy­zna zatem, że choć wize­ru­nek współ­cze­snej biz­ne­swo­man jest szy­kow­ny, to jed­nak jest rów­nież śmier­tel­nie nud­ny. W myśl tej zasa­dy, ide­al­nym dopeł­nie­niem sza­rej gar­son­ki czy gra­na­to­we­go kostiu­mu  powin­na być dys­kret­na, nie­rzu­ca­ją­ca się w oczy toreb­ka, naj­le­piej w neu­tral­nym, czar­nym kolo­rze, któ­ry pasu­je “do wszyst­kie­go”.

Jed­nak coraz licz­niej­sze gro­no kobiet biz­ne­su chce nudzie powie­dzieć: “stop!” i choć­by przy pomo­cy drob­ne­go ele­men­tu sty­li­za­cji zama­ni­fe­sto­wać swo­ją oso­bo­wość. Dla takich kobiet mar­ka Kru­czek przy­go­to­wa­ła sze­ro­ką gamę tore­bek, któ­re będą zna­ko­mi­cie współ­grać z wize­run­kiem pro­fe­sjo­nal­nej w każ­dym calu biz­ne­swo­man, a jed­no­cze­śnie nada­dzą całej sty­li­za­cji nut­ki świe­żo­ści i lek­ko­ści.

6067

Dzi­siej­sze biz­ne­swo­man lubią nie­ba­nal­ne dodat­ki -zatem nie tyl­ko “mała czar­na” ale i inne kolo­ry są w modzie: szy­kow­na i sty­lo­wa czer­wień czy połą­cze­nia czer­ni i bie­li, oraz wszel­kie odcie­nie sza­ro­ści. Jed­nak w tym sezo­nie sta­wiam w mode­lach typu kufry na best­sel­le­ro­we kolo­ry- zie­leń, szma­ragd i fuk­sję… oraz na sub­tel­ny połysk! – mówi Joan­na Kru­czek, pro­jek­tant­ka tore­bek.

 Nie­zwy­kle waż­nym ele­men­tem biz­ne­so­we­go looku jest rów­nież jakość wykoń­cze­nia. Każ­dy detal stro­ju, czy doda­tek, powi­nien być zatem wyko­na­ny ze szla­chet­nych mate­ria­łów, któ­re będą odzwier­cie­dle­niem per­fek­cjo­ni­zmu nie tyl­ko w stro­ju, lecz tak­że w biz­ne­sie. Dla Joan­ny Kru­czek to szcze­gól­nie waż­ne zagad­nie­nie. Dla­te­go też pro­jek­tant­ka dba o to, by mate­ria­ły, z któ­rych wyko­na­ne są jej toreb­ki były naj­wyż­szej jako­ści:

W przy­pad­ku kufrów by Joan­na Kru­czek mate­riał to natu­ral­na skó­ra, spro­wa­dza­na z naj­lep­szych wło­skich gar­bar­ni. Dodat­ki rów­nież pocho­dzą z Włoch. Pod­szew­ki – atłas i saty­na jedwab­na- to mate­ria­ły szla­chet­ne, ponie­waż wnę­trze tor­by jest bar­dzo istot­ne. Zatem nie ma tary­fy ulgo­wej – wszyst­ko, z cze­go skła­da się tor­ba dla biz­ne­swo­man -klient­ki bar­dzo wyma­ga­ją­cej – musi być naj­lep­szej jako­ści!- prze­ko­nu­je Joan­na Kru­czek.

KUFER-BY-JOANNA-KRUCZEK

Pod­sta­wo­wym warun­kiem, jaki musi speł­nić ide­al­na toreb­ka dla kobie­ty suk­ce­su, jest rów­nież jej funk­cjo­nal­ność. Taka toreb­ka nie jest bowiem zwy­kłym dodat­kiem, lecz musi pomie­ścić wszyst­kie nie­zbęd­ne przed­mio­ty: od smart­fo­nu, poprzez doku­men­ty czy klu­cze, aż po pod­ręcz­ną kosme­tycz­kę! Toreb­ki mar­ki Kru­czek ide­al­nie wywią­zu­ją się z tego zada­nia, a dzię­ki dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu wnę­trzu spra­wia­ją, że odnaj­dziesz się w każ­dej sytu­acji:

Pole­cam linię Dzień/Noc – czy­li szy­kow­ne kufry, któ­re pomiesz­czą for­mat A4, mają dosko­na­le zor­ga­ni­zo­wa­ne wnę­trze, wie­le funk­cjo­nal­nych kie­szo­nek i “schow­ków”, a ze stro­ny wizu­al­nej zachwy­ca­ją dosko­na­ły­mi i nie­ty­po­wy­mi skó­ra­mi..- mówi Joan­na Kru­czek- Ilość ele­men­tów dodat­ko­wych – zdo­bień, docze­pia­nych ele­men­tów – zosta­ła ogra­ni­czo­na do zera. Per­fek­cyj­na tor­ba w kształ­cie i w mate­ria­le – to klucz do  potrzeb kobie­ty suk­ce­su.

Toreb­ki mar­ki Kru­czek są ide­al­ną odpo­wie­dzią na te potrze­by!

Kufer-szmaragd

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy