TOPSHOP – KOLEKCJA KENDALL + KYLIE

Po sukcesie pierwszej kolekcji zaprojektowanej przez siostry Jenner, w czerwcu tego roku, pora na kolejną odsłonę tej współpracy. Tym razem dziewczyny zaskoczą nas zbiorem ubrań stworzonym z myślą o tegorocznej Gwiazdce.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

KENDALL___KYLIE_TOPSHOP__5_

Inspi­ra­cją do powsta­nia 15-ele­men­to­wej kolek­cji kap­su­ło­wej był nie­jed­no­znacz­ny styl Ken­dall i Kylie. “Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ne moż­li­wo­ścią pro­jek­to­wa­nia kolej­nej linii pro­duk­tów dla TOPSHOP, któ­ra jest odzwier­cie­dle­niem nasze­go świą­tecz­ne­go gustu i nastro­ju. Zawar­ły­śmy w niej róż­no­rod­ne pro­po­zy­cje, i te uro­cze i te ostrzej­sze. Każ­da z nich łączy w sobie impre­zo­wy pazur  i styl ulic Los Ange­les.”

Kolek­cja bazu­je na połą­cze­niu nie­śmier­tel­nej kla­sy­ki, naj­czę­ściej w czer­ni, z nowo­cze­sno­ścią. Geo­me­trycz­ny crop top i srebr­na spód­ni­ca zesta­wio­ne ze spor­to­wą bom­ber­ką odzwier­cie­dla­ją prze­bo­jo­wy styl Kylie. Ked­nall pre­zen­tu­je się świet­nie w ele­ganc­kich spodniach i topie w towa­rzy­stwie sztucz­ne­go mon­gol­skie­go futra w odcie­niu petrol blue. Każ­da fan­ka sióstr Jen­ner znaj­dzie coś dla sie­bie w świą­tecz­nej kolek­cji Ked­nall + Kylie dla TOPSHOP.

Kolekcja będzie dostępna od 4 grudnia w salonie TOPSHOP w Złotych Tarasach.

KENDALL___KYLIE_TOPSHOP__4_

Co dziewczyny mówią o kolekcji i świętach?

Czy może­cie wpro­wa­dzić nas w temat inspi­ra­cji sto­ją­cej za kolek­cją?

Bar­dzo chcia­ły­śmy poka­zać nasz wła­sny styl, wzbo­ga­co­ny o świą­tecz­ny akcent. Świę­ta są okre­sem cele­bra­cji, co oczy­wi­ście wyma­ga ade­kwat­ne­go ubio­ru, dopa­so­wa­ne­go do oka­zji. Chcia­ły­śmy zapro­jek­to­wać spe­cjal­ną linię, któ­ra jest rów­no­cze­śnie ele­ganc­ka i z cha­rak­te­rem.

Co jest waszym ulu­bio­nym ele­men­tem kolek­cji i jak­by­ście go zesta­wi­ły?

Uwiel­bia­my sztucz­ne futrza­ne kurt­ki. Ide­al­nie kom­po­nu­ją się z czymś bar­dzo pro­stym pod spodem – peł­nym topem i spodnia­mi lub sukien­ką. Zwra­ca­ją uwa­gę i rów­no­cze­śnie utrzy­mu­ją cie­pło.

Co z kolek­cji kupi­ły­by­ście w pre­zen­cie dla rodzi­ny lub przy­ja­ciół?

Jest w niej spo­ro czar­nych, wyra­fi­no­wa­nych pro­po­zy­cji, któ­re będą ide­al­ne na pre­zent.

Są uni­wer­sal­ne, ponie­waż nada­ją się nie tyl­ko na świę­ta, ale na każ­dą porę roku. Każ­dy dobrze wyglą­da w sty­li­za­cji skła­da­ją­cej się z kobie­ce­go, czar­ne­go topu i spodni. Spor­to­wa bom­ber­ka to świet­ny pomysł na poda­ru­nek dla przy­ja­ciół.

KENDALL___KYLIE_TOPSHOP__3_

Jaki jest wasz uni­wer­sal­ny, świą­tecz­ny look?

Zawsze trze­ba dodać coś meta­licz­ne­go, błysz­czą­ce­go. Może to być sub­tel­ny doda­tek, ale wszyst­ko co się iskrzy nawią­zu­je do ducha świąt. Rze­czy z dzia­ni­ny też są ide­al­ne na świę­ta. Miły, oversize’owy swe­ter to abso­lut­ny must have.

Jak spę­dzi­cie świę­ta?

Świę­ta to nasz ulu­bio­ny czas. Dla naszej rodzi­ny jest bar­dzo waż­ne, by mieć wte­dy wol­ne w pra­cy i spę­dzić ze sobą tro­chę cza­su. Miesz­ka­my osob­no, więc to będzie zabaw­ne spę­dzać u sie­bie nawza­jem róż­ne uro­czy­sto­ści po raz pierw­szy.

Co jest na waszej świą­tecz­nej play­li­ście?

Kocha­my wszyst­kie kla­sy­ki – Mariah Carey i jej “All I Want for Chri­st­mas” leci u nas przez całe świę­ta.

KENDALL___KYLIE_TOPSHOP__7_

Co jest cha­rak­te­ry­stycz­ne­go w świę­tach w domu rodzin Jen­ner i Kar­da­shian?

Nasza mama jest eks­per­tem deko­ro­wa­nia, więc jest dużo śmie­chu kie­dy zaczy­na wycią­gać wszyst­kie ozdo­by. Myśli­my, że przez nią bar­dziej się eks­cy­tu­je­my i inte­re­su­je­my deko­ro­wa­niem naszych wła­snych domów w świę­ta.

Dokończ­cie zda­nie…

Wszyst­ko cze­go chce­my na świę­ta to… dużo, dużo miło­ści do rodzi­ny, przy­ja­ciół i fanów!
Komentarze

komen­ta­rzy