Top milionerki

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cie: harpersbazaar.co.uk, pinterest.com

Forbes_releases_its_list_of_highest_paid_models

Maga­zyn For­bes opu­bli­ko­wał wła­śnie dorocz­ną listę naj­le­piej opła­ca­nych top mode­lek w bran­ży. Bez­kon­ku­ren­cyj­na oka­za­ła się w tym roku bra­zy­lij­ska pięk­ność Gise­le Bund­chen z 47 milio­na­mi dola­rów na kon­cie. Gise­le ma 34 lata, jest żoną ame­ry­kań­skie­go fut­bo­li­sty Toma Brady’ego oraz mat­ką dwój­ki dzie­ci.

Pozo­sta­łe miej­sca na podium zaję­ły anioł­ki Victoria’s Secret – Bel­gij­ka Dout­zen Kro­es oraz Bra­zy­lij­ka Adria­na Lima z zaro­bio­ny­mi ośmio­ma milio­na­mi dola­rów.

10333125616_9c9c69c88a_o

adriana-lima-tom-munro-for-vogue-japan-april-2014-0

Na liście For­be­sa jest tak­że pol­ski akcent – to Anja Rubik, któ­ra upla­so­wa­ła się na 14. pozy­cji z kwo­tą podob­ną do zarob­ku 22 – let­niej Cary Dele­vin­gne – 3, 5 milio­na­mi dola­rów.

Wszyst­kie sumy poda­ne są bez odli­czo­ne­go podat­ku. Docho­dy mode­lek pocho­dzą z kam­pa­nii rekla­mo­wych popu­lar­nych marek odzie­żo­wych i kosme­tycz­nych.

Peł­na lista naj­le­piej zara­bia­ją­cych mode­lek świa­ta 2014 roku według maga­zy­nu For­bes:

1. Gise­le Bund­chen ($47m)
2. Dout­zen Kro­es ($8m)
3. Adria­na Lima ($8m)
4. Kate Moss ($7m)
5. Kate Upton ($7m)
6. Miran­da Kerr ($7m)
7. Liu Wen ($7m)
8. Ales­san­dra Ambro­sio ($5m)
9. Hila­ry Rho­da ($5m)
10. Nata­lia Vodia­no­va ($4m)
11. Caro­lyn Mur­phy ($4m)
12. Kar­lie Kloss ($4m)
13. Jour­dan Dunn ($4m)
14. Anja Rubik ($3.5m)
15. Cara Dele­vin­gne ($3.5m)
16. Can­di­ce Swa­ne­po­el ($3m)
17. Joan Smalls ($3m)
18. Erin Was­son ($3m)
19. Erin Heather­ton ($3m)
20. Lind­sey Wixson ($3m)
21. Daria Wer­bo­wy ($3m)

 

For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy