Top 7 restauracji na romantyczną kolację

Tekst: Sonia Kru­piń­ska
Rysu­nek: Mario­la Pie­cho­wicz
Zdję­cia: infor­ma­cje pra­so­we, tasteaway.pl, facebook.com

IMG_20160201_0002

Naj­po­pu­lar­niej­sze świę­to zako­cha­nych zbli­ża się do nas wiel­ki­mi kro­ka­mi. Rezer­wa­cje do kin, restau­ra­cji, hote­li i spa roz­cho­dzą się jak świe­że bułecz­ki. Nic dziw­ne­go, więk­szość z nas chcia­ła­by spę­dzić ten dzień w magicz­nej atmos­fe­rze.

Gdy decy­du­jesz się zabrać swo­ją dru­gą połów­kę na roman­tycz­ną kola­cję, przy wybo­rze restau­ra­cji musisz zwró­cić uwa­gę na wszyst­ko: wystrój, loka­li­za­cję, prze­strzeń, ceny, menu i kli­mat.

Redakcja Vers-24 zrobiła przegląd warszawskich restauracji i wybrała 7 najlepszych propozycji zwracając uwagę na wszystkie ważne szczegóły.

Zrzut ekranu 2016-02-03 o 16.11.12

1. Stre­fa Restau­ra­cja & Bar

Ul. Próż­na 9

Bia­łe, cegla­ste ścia­ny, świe­że kwia­ty, bia­łe meble i nie­po­wta­rzal­ny kli­mat, to wła­śnie cha­rak­te­ry­zu­je Stre­fę naj­bar­dziej. Posia­da sto­sun­ko­wo skrom­ne menu z dużym wybo­rem alko­ho­li. Dania kuch­ni mię­dzy­na­ro­do­wej z akcen­ta­mi pol­ski­mi.

Cena menu – 5/5 

1300262875_rozana 2

2. Restau­ra­cja Pol­ska Róża­na

Ul. Cho­cim­ska 7 

Jeże­li czy­ta­jąc Pana Tade­usza zachwy­ca­łaś się tam­tej­szą archi­tek­tu­rą i wystro­jem domów to restau­ra­cja Róża­na jest strza­łem w dzie­siąt­kę. Domo­wa atmos­fe­ra i sze­ro­ki wachlarz dań przy­cią­ga klien­tów. W menu znaj­dzie­my deli­kat­ne i lek­kie dania kuch­ni pol­skiej oraz dużą ofer­tę alko­ho­li, głów­nie win. Świe­że ryby i owo­ce morza w każ­dą śro­dę.

Cena menu – 4/5 

Zrzut ekranu 2016-02-03 o 16.16.46

3. L’Arc Var­so­vie 

Ul. Puław­ska 16

Kawa­łek Fran­cji w War­sza­wie. Miej­sce dla miło­śni­ków współ­cze­snej kuch­ni fran­cu­skiej, win z całe­go świa­ta i szam­pa­nów. Menu stwo­rzo­ne na bazie ryb I owo­ców morza, tyl­ko dwie pozy­cje mię­sne.

Piek­ny wystrój, bia­łe ścia­ny i ciem­ne drew­no to coś co ide­al­nie odzwier­cie­dla kli­mat fran­cu­skich restau­ra­cji. W każ­dą nie­dzie­le cały homar za 99 zł, plus świe­że owo­ce morza 7 dni w tygo­dniu.

Cena menu – 5/5 

11223710_945883462145425_3553834924944148071_n

4. Nowa Próż­na

Ul. Próż­na 10

Restau­ra­cja zapro­jek­to­wa­na w sty­lu indu­strial­nym, brak natręt­nych ozdób i czar­ne dodat­ki przy­cią­ga­ją miło­śni­ków mini­ma­li­zmu. Bar­dzo skrom­ne, głów­nie z pro­po­zy­cja­mi mię­sny­mi.

Cena menu – 5/5

IMG_2158-Edit

5. Miłość 

Ul. Kre­dy­to­wa 9

Skrom­ne, ale cie­ka­we menu. Widać, że Miłość wyzna­je zasa­dę: liczy się jakość, a nie ilość. Wnę­trze dosyć ciem­ne, kolor wodzą­cy to czerń, sza­rość i zie­leń.

Cena menu – 3/5  

DSC9811-640x425

6. Kafe Zie­lo­ny Niedź­wiedź

Ul. Smo­la 4 

Restau­ra­cja typu slow food. W menu znaj­dzie­my dania na bazie naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych pro­duk­tów pol­skiej kuch­ni. Ele­ganc­ki, ale nie prze­sa­dzo­ny wystrój i pysz­ne jedze­nie to coś co przy­cią­ga klien­tów naj­bar­dziej.

Cena menu – 5/5 

Der-Elefant-2

7. Der Ele­fant
Plac Ban­ko­wy 1

Gdy Two­je upodo­ba­nia kuli­nar­ne moc­no róż­nią się od Two­jej dru­giej połów­ki to Der Ele­fant jest ide­al­ny dla was. Menu jest bar­dzo róż­no­rod­ne, z ele­men­ta­mi kuch­ni fran­cu­skiej, wło­skiej i ame­ry­kań­skiej. Moder­ni­stycz­ne wnę­trze w połą­cze­niu z dys­kret­ną ele­gan­cją zachę­ca do odwie­dze­nia restau­ra­cji. Do tego muzy­ka na żywo, cze­go chcieć wię­cej?!

Cena menu – 4/5 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
KSIĄŻKI, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ (I PRZECZYTAĆ)
GREENBELLS, CZYLI TWÓJ MAŁY KAWAŁEK NATURY
HOME WEAR: WYBÓR REDAKCJI VERS-24
PORADNIK PRACUJĄCEJ DZIEWCZYNY: PODWYŻKA
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
BUTY BLOCK HEEL – MUST HAVE NA WIOSNĘ!
PAULINA KOLONDRA O TYM JAK FOTOGRAFIA KULINARNA ORAZ STYLIZACJA JEDZENIA STAJĄ SIĘ SZTUKĄKomentarze

komen­ta­rzy