UrodaVers24 favorites

TOP 7 produktów dla włosów, które uwielbiają modelki

Sesje zdjęciowe, przymiarki, pokazy mody – włosy modelki podczas pracy niemal codziennie narażone są na liczne uszkodzenia. Tony lakierów do włosów, tapirowanie, wysokie temperatury czy farbowanie sprawiają, że stają się cienkie i tracą swój naturalny blask. Vers-24 przedstawia Wam TOP 7 produktów do włosów uwielbianych przez modelki, które dogłębnie je odżywią i wzmocnią.

 

Pod­sta­wo­wą rze­czą w codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów bez wąt­pie­nia jest szam­pon. Przy prze­su­szo­nych i cien­kich wło­sach świet­nie spraw­dzi się ten z linii For­ti­cea mar­ki Fur­te­rer, szam­pon wzmac­nia­ją­cy i sty­mu­lu­ją­cy wzrost wło­sów na bazie olej­ków ete­rycz­nych. Wszyst­ko dzię­ki zawar­tym w nim bios­fe­rom, któ­re pod­czas mycia uwal­nia­ją olej­ki ete­rycz­ne z poma­rań­czy, roz­ma­ry­nu i lawen­dy, któ­re sty­mu­lu­ją mikro­cyr­ku­la­cję krwi w obrę­bie cebul­ki, odży­wia­jąc ją, a tym samym wzmac­nia­jąc wło­sy na całej dłu­go­ści. Kolej­nym i waż­niej­szym kro­kiem w pie­lę­gna­cji wło­sów są maski i bal­sa­my. Odżyw­ka uła­twia­ją­ca roz­cze­sy­wa­nie na bazie masła man­go­we­go Klo­ra­ne to bal­sam, któ­ry nie tyl­ko cudow­nie pach­nie, ale ma sil­nie odżyw­cze i uela­stycz­nia­ją­ce dzia­ła­nie. Możesz tak­że wypró­bo­wać ich bal­sam na bazie drze­wa egip­skie­go, któ­ry nie obcią­ża wło­sów, a dogłęb­nie je rege­ne­ru­je, tym samym zwięk­sza­jąc wytrzy­ma­łość na roz­cze­sy­wa­nie.

Maska Kera­tin Pep­ti­de Com­plex Joico sku­tecz­nie rege­ne­ru­je nawet naj­bar­dziej opor­ne i znisz­czo­ne łuski wło­sów. Dzię­ki zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii K – Pak Revi­ta­Lu­xe: połą­cze­niu eks­klu­zyw­nej for­mu­ły Quadra­mi­ne Com­plex z nowo­cze­sną tech­no­lo­gią odbu­do­wy wło­sów pole­ga­ją­cą na odtwo­rze­niu natu­ral­nych pro­ce­sów rekon­struk­cji. Zawar­te w niej pep­ty­dy bio­mi­me­tycz­ne sku­tecz­nie dzia­ła­ją w miej­scach, w któ­rych włos jest naj­bar­dziej uszko­dzo­ny, nawil­ża­jąc go i odbu­do­wu­jąc. Oprócz tego, w masce znaj­du­ją się ami­no­kwa­sy kera­ty­ny, ole­jek jojo­ba oraz eks­trakt z alo­esu, któ­ry dłu­go­trwa­le nawil­ża i zabez­pie­cza wło­sy. Dla gru­bych i szorst­kich wło­sów świet­nie spraw­dzi się za to maska  Joico Moistu­re Reco­ve­ry Tre­at­ment Balm, któ­ra zapew­ni im eks­tre­mal­ne odży­wie­nie, a wło­sy sta­ną się moc­niej wygła­dzo­ne i odży­wio­ne, dzię­ki zawar­to­ści kwa­sów Omega‑9 i kwa­su lino­le­ino­we­go Omega‑6.

Wśród masek do wło­sów, głę­bo­ko nawil­ża­ją­ca maska Paul Mit­chell wzbo­ga­co­na olej­kiem Maru­la nie ma sobie rów­nych. Ole­jek Maru­la tło­czo­ny na zim­no dogłęb­nie nawil­ża, wygła­dza oraz zmięk­cza suche wło­sy, doda­jąc im sprę­ży­sto­ści. Maska zawie­ra masę anty­ok­sy­dan­tów, kwa­sów ole­ino­wych, bia­łek i wita­min, któ­re zapew­nia­ją inten­syw­ne nawil­że­nie oraz odbu­do­wę, chro­niąc jed­no­cze­śnie przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UV. Dla jesz­cze lep­szych efek­tów i odbu­do­wy war­to mieć w kosme­tycz­ce poręcz­ny ole­jek Maru­la do pie­lę­gna­cji wło­sów i skó­ry z tej samej linii. Tło­czo­ny na zim­no, wypeł­nio­ny jest sil­ny­mi anty­ok­sy­dan­ta­mi i odbu­do­wu­ją­cy­mi kwa­sa­mi ole­ino­wy­mi, dzię­ki któ­rym bez pro­ble­mu oswo­imy każ­de nie­sfor­ne pasma i zapew­ni­my wło­som gład­kość. Wyjąt­ko­we połą­cze­nie olej­ku Maru­la i estrów olej­ko­wych dzia­ła na wie­lu płasz­czy­znach – pie­lę­gnu­je wło­sy i skó­rę zapew­nia­jąc im nawil­że­nie bez efek­tu tłu­stych wło­sów! W dodat­ku moż­na go sto­so­wać jako kura­cję przed myciem wło­sów, bądź jako jeden z eta­pów pie­lę­gna­cji, nakła­da­jąc na mokre wło­sy tuż przed susze­niem. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odbudowa włosów z Paul Mitchell

Masz szorst­kie wło­sy, któ­re cięż­ko roz­cze­sać? A może roz­dwo­jo­ne koń­ców­ki i suche, znisz­czo­ne wło­sy? Każ­da z nas bory­ka się z podob­ny­mi pro­ble­ma­mi. A prze­cież pięk­ne, lśnią­ce oraz miłe w doty­ku pasma są na wycią­gnię­cie dło­ni…
Więcej
Włosy

Jak zapobiec wypadaniu włosów?

Nad­mier­ne wypa­da­nie wło­sów jest pro­ble­mem, z któ­rym bory­ka się wie­le kobiet – i to w róż­nym wie­ku. W jaki spo­sób radzić sobie z tego typu dole­gli­wo­ścia­mi i spra­wić, aby nasze wło­sy były pięk­ne, gęste i…
Więcej
Uroda

Dbanie o włosy nigdy nie było prostsze!

Sen w naszym życiu jest jed­ną z naj­istot­niej­szych oraz naj­przy­jem­niej­szych czyn­no­ści, z jaki­mi mamy moż­li­wość się spo­tkać… a gdy­by tak połą­czyć sen z pie­lę­gna­cją wło­sów? Przed­sta­wia­my wam NOWOŚĆ! Sle­epO­ver z ulu­bio­nej serii Defy Dama­ge mar­ki…
Więcej