TOP 7 najpiękniejszych par na Instagramie

Tekst: Beata Chro­mik
Zdję­cia: instagram.com

4447062

Inter­ne­to­wy pamięt­nik i nie­za­stą­pio­ny przy­ja­ciel. Towa­rzy­szy nam pod­czas śnia­dań, podró­ży i nie­mal­że każ­dej chwi­li, któ­rą chce­my podzie­lić się ze świa­tem. Na Insta­gra­mie moż­na udo­ku­men­to­wać pasje, rado­ści ale i …  miłość! Oto 7 naj­pięk­niej­szych par, któ­re każ­de­go dnia wspól­nie kreu­ją pamięt­nik swo­je­go związ­ku.

alexis

1.      instagram.com/alexisreneg

18- let­nia model­ka i 22- let­ni spor­to­wiec. Ale­xis Rene  i Jay Alva­rezz – mło­dzi, pięk­ni i … zako­cha­ni? Odkąd wybra­li się w podróż dooko­ła świa­ta… kró­lu­ją w Sie­ci. Na ich insta­gra­mo­wym pro­fi­lu widzi­my uchwy­co­ne w nie­sa­mo­wi­tych kadrach chwi­le szczę­ścia. Mimo, że Jay jest foto­gra­fem, pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia i fil­my wzbu­dza­ją przy­pusz­cze­nia, że parze towa­rzy­szy w podró­ży eki­pa fil­mo­wa. Na pro­fi­lu ‘naj­pięk­niej­szej pary Insta­gra­ma’ udo­ku­men­to­wa­ne jest zarów­no zami­ło­wa­nie do spor­tów eks­tre­mal­nych i jak i do oka­zy­wa­nia sobie uczuć na pla­ży i w sypial­ni. Czy jest to rze­czy­wi­sta histo­ria ludzi prze­ży­wa­ją­cych praw­dzi­wą miłość, czy raczej rodzaj mani­pu­la­cji słu­żą­cej popu­lar­no­ści?

hilvees

2.     instagram.com/hilvees

Zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wido­ki i prze­szy­wa­ją­co szcze­ra miłość. Nor­we­skie fior­dy, Fran­cja, Bar­ce­lo­na, Hawa­je… Podró­że i zjed­no­cze­nie z natu­rą, w któ­rej mał­żeń­stwo dostrze­ga obraz Boga.  Nie spo­sób ująć w sło­wa pięk­na, któ­re ujmu­ją zdję­cia udo­stęp­nia­ne na insta­gra­mie @hilvees. Uwa­ga! Gro­zi chwi­lo­wą utra­tą odde­chu! 🙂

robert&christina

3.      instagram.com/newdarlings

Ona przy­po­mi­na sobo­wtór Zoo­ey Descha­nel, on jest uśmiech­nię­tym bro­da­czem. Chri­sti­na i Robert to uro­cze mał­żeń­stwo z Ari­zo­ny. Na swo­im Insta­gra­mie publi­ku­ją zdję­cia uka­za­ne w mini­ma­li­stycz­nym tonie, lecz prze­peł­nio­ne czu­ło­ścią. Obję­cia, poca­łun­ki, sple­cio­ne dło­nie. Pik­nik w par­ku i wspól­ne zami­ło­wa­nie do kwia­tów. Akcen­ty vin­ta­ge i boho, któ­re ide­al­nie odzwier­cie­dla­ją styl Chri­sti­ny. Robert jest jego dopeł­nie­niem. Para jak z baj­ki!

jimsandkittys

 4.     instagram.com/jimsandkittys

Lisa Marie Mewes i Tim Slot­ta to nie­miec­ka para zamiesz­ka­ła w Mila­nie. Pasjo­na­ci mody, sztu­ki, foto­gra­fii i podró­ży. Spo­śród innych insta­gra­mo­wych związ­ków wyróż­nia ich przede wszyst­kim wyjąt­ko­wy styl i ory­gi­nal­ność. On ma ciem­ną, oka­la­ją­cą nie­mal­że całą twarz bro­dę, ona zaś jest deli­kat­ną blon­dyn­ką, któ­ra uwiel­bia oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne. Do zdjęć pozu­ją oddziel­nie. Sta­no­wią inspi­ra­cję dla wie­lu pasjo­na­tów mody.

ham&hennes

 5.      instagram.com/hamhennes

Kocha­my kawę, różo­we zacho­dy słoń­ca, nie nosze­nie skar­pe­tek, ule­wy i nie­tu­zin­ko­we kształ­ty.” –  Tak na Insta­gra­mie @hamhennes opi­su­ją sie­bie Ham i Hen­nes. Mini­ma­li­stycz­ne uję­cia natu­ry, biel, dło­nie i ukry­te twa­rze. To cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla ich insta­gra­mo­we­go pro­fi­lu. Zmę­cze­ni Insta­gra­ma­mi prze­siąk­nię­ty­mi roman­tycz­ną miło­ścią? @hamhennes zapew­ni Wam chwi­lę rów­nie fascy­nu­ją­ce­go wytchnie­nia.

tysontravel

 6.      instagram.com/tysontravel

Teo­re­tycz­nie wła­ści­cie­lem @tysontravel  jest podróż­nik Tyson Mayr – podróż­nik, miło­śnik zdro­we­go sty­lu życia i spor­tów eks­tre­mal­nych. W prak­ty­ce na pro­fi­lu przy­stoj­ne­go męż­czy­zny od nie­daw­na poja­wia się wie­le zdjęć w towa­rzy­stwie pięk­nej blon­dyn­ki . Łączy ich wspól­na pasja, co spra­wia, ze kadry ze wspól­nych podró­ży są napraw­dę zja­wi­sko­we!

muradosmann

 7.    instagram.com/muradosmann

Ory­gi­nal­ny styl, któ­ry pocią­gnął za sobą set­ki tysię­cy naśla­dow­ców. Murad Osmann to foto­graf, któ­ry wyko­rzy­stu­je trój­wy­miar, aby zapro­sić swo­ich obser­wa­to­rów do wspól­nej wędrów­ki po świe­cie.  W podró­żach towa­rzy­szy mu jego dziew­czy­na, któ­ra pro­wa­dzi go za rękę do naj­pięk­niej­szych miejsc. Osmann zapo­cząt­ko­wał sto­so­wa­nie hasz­ta­gu  #fol­low­me­to („podą­żaj za mną”). Dziś sam tag to publi­ka­cje inspi­ro­wa­ne zdję­cia­mi z @muradosmann. Mimo, że para pozu­je w tra­dy­cyj­ny  spo­sób jedy­nie gdy licz­ba fol­lo­wer­sów prze­kra­cza kolej­ne milio­ny, ory­gi­nal­ny spo­sób oka­zy­wa­nia wza­jem­nej miło­ści spra­wia, że mogą być uzna­wa­ni za jed­ną z naj­pięk­niej­szych par Insta­gra­ma.

 For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
WIOSNA W STYLU BOHO
TOP 10: SREBRNE AKCESORIA
JAK ZDOBYĆ POPULARNOŚĆ NA INSTAGRAMIE?
ADI KOWALSKI. „UCZĘ SIĘ NA BŁĘDACH I WIEM CZEGO CHCĘ”.

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy