KulturaVers24 poleca

TOP 5 ulubionych lifestyle’owych magazynów redakcji VERS ­ 24

W dobie rozwijającej się cyfryzacji papierowe książki i czasopisma zaczęły schodzić na dalszy plan. Pomimo tego, iż ich wartość w obliczu nowoczesnych technologii wydaje się być znikoma, to tylko złudzenie. Dla wielu literatura w tradycyjnym wydaniu w dalszym ciągu jest źródłem prawdziwej uczty intelektualnej i ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. Redakcja VERS – 24, choć z przyjemnością oddaje się e – lekturze, również posiada swoje ulubione lifestyle’owe magazyny, które tylko wraz z zapachem farby drukarskiej i szelestem papieru dostarczają niezapomnianych wrażeń. Poznajcie TOP 5 szlagierowych tytułów według naszego zespołu:

ulubione lifestyle’owe magazyny, cereal

1. Cereal

Dla tych, któ­rzy cenią sobie w codzien­nym życiu balans pomię­dzy sło­wem a jego opra­wą w szcze­gól­no­ści pole­ca­my bry­tyj­ski maga­zyn Cere­al. To tytuł cechu­ją­cy się pro­sto­tą, mini­ma­li­zmem i stu­pro­cen­to­wą zawar­to­ścią tre­ści w tre­ści. Wyda­wa­ny jest kwar­tal­nie w Lon­dy­nie i sta­no­wi zbiór arty­ku­łów o dale­kich podró­żach, nie­wia­ry­god­nych pasjach oraz sfe­rze kuli­nar­nej w niszo­wej per­spek­ty­wie. Dru­ko­wa­ny na off­se­to­wym papie­rze pod­kre­śla wyjąt­ko­wość sty­lo­wych foto­gra­fii towa­rzy­szą­cych publi­ka­cji. Cere­al w Pol­sce moż­na dostać w Empi­ku, a tak­że w salo­nach pra­so­wych onli­ne. Cena: od 79,00 zł do 100,00 zł, w zależ­no­ści od numeru.

03 Styleby

2. Styleby

Reak­cja VERS – 24 bez pamię­ci zako­cha­na jest w modzie, a w szcze­gól­no­ści takiej, któ­rą cechu­je wyso­ka jakość i sznyt. Dla­te­go też z zapar­tym tchem śle­dzi każ­de wyda­nie szwedz­kie­go cza­so­pi­sma Sty­le­by. Ten perio­dyk tra­fia na rynek w 8 egzem­pla­rzach rocz­nie. Każ­dy z nich jest zain­spi­ro­wa­ny inną tema­ty­ką i oso­bo­wo­ścią, lecz wszyst­kie sku­pia­ją się na uka­za­niu sty­lo­wych ten­den­cji w świa­do­mym uję­ciu. Sty­le­by sta­wia na indy­wi­du­alizm i oso­bi­sty wyraz w modzie, nie pozo­sta­wia­jąc w niej miej­sca na zbęd­ne pro­duct pla­ce­ment. Nume­ry do zaku­pie­nia onli­ne. Cena: ok. 25 zł.

02 Kinfolk 2

3. Kinfolk

Kin­folk to kwar­tal­nik sta­no­wią­cy owoc współ­pra­cy zaprzy­jaź­nio­nych ame­ry­kań­skich arty­stów będą­cych entu­zja­sta­mi bie­sia­do­wa­nia, dla któ­rych pięk­no obja­wia się głów­nie w natu­rze. Ideą auto­rów cza­so­pi­sma jest dzie­le­nie się reflek­sja­mi towa­rzy­szą­cy­mi ludziom pod­czas cele­bra­cji wspól­nych przed­się­wzięć z naci­skiem na aspek­ty nie­ma­te­rial­ne. Poza dużą daw­ką ładun­ku emo­cjo­nal­ne­go, w maga­zy­nie nie bra­ku­je kuli­nar­nych kon­cep­tów, a tak­że skan­dy­naw­skie­go desi­gnu i zachwy­ca­ją­cej sztu­ki. Całość zacho­wa­na jest w duchu wabi – sabi, tj. opie­ra się o pier­wot­ną este­ty­kę, nie­tknię­tą nie­po­trzeb­ny­mi udo­sko­na­le­nia­mi. W skró­cie Kin­folk moż­na okre­ślić jako slow life w arty­stycz­nym kadrze. W Pol­sce bie­żą­ce egzem­pla­rze moż­na nabyć w Empi­ku oraz w innych salo­nach pra­so­wych onli­ne. Cena: od 79,00 zł do 199,00 zł, w zależ­no­ści od numeru.

04 Usta

4. USTA

Świat kuli­na­riów prze­ży­wa w dzi­siej­szej dobie praw­dzi­wy rene­sans. Spo­so­by przy­rzą­dza­nia i for­my poda­wa­nia roz­ma­itych dań, a tak­że tech­ni­ki ich odpo­wied­nie­go kon­su­mo­wa­nia oraz foto­gra­fo­wa­nia sta­no­wią aktu­al­nie obiekt zami­ło­wa­nia całych mas. Żyw­ność i sze­ro­ko poję­ta die­te­ty­ka to na tyle popu­lar­ne zagad­nie­nia, że docze­ka­ły się wła­snych hash­ta­gów, opa­no­wu­jąc przy tym więk­szość kana­łów medial­nych. Pol­ski maga­zyn USTA sta­no­wi nama­cal­ny akcent tej mody.

Przed­sta­wia przy­jem­no­ści, jakich czło­wiek jest w sta­nie doznać dzię­ki tytu­ło­wym ustom, w osno­wie budu­ją­cej nową jakość na ryn­ku pra­so­wym. Inte­re­su­je Cię histo­ria parze­nia kawy, czy może szu­kasz kli­ma­tycz­nej restau­ra­cji w swo­im mie­ście? Zapo­znaj się z tre­ścią cza­so­pi­sma USTA, a prze­ko­nasz się, że sfe­ra kuli­nar­na to coś wię­cej niż codzien­na ruty­na. Ponad­to ręczy­my, że urzek­nie Cię typo­gra­fia i sza­ta gra­ficz­na maga­zy­nu. Do naby­cia w salo­nach Empik oraz w wyse­lek­cjo­no­wa­nych buti­kach, barach i skle­pach z wina­mi. Cena: 29 zł.

05 Zwykąe ĺycie

5. Zwykłe Życie

Jed­nym z tytu­łów, któ­rych zde­cy­do­wa­nie nie wypusz­cza­my z rąk w wol­nych chwi­lach jest rów­nież pol­ski maga­zyn Zwy­kłe Życie. Omi­ja­jąc sze­ro­kim łukiem tema­ty nie­osią­gal­ne­go luk­su­su, poka­zu­je on pięk­no w pro­stej mate­rii. Pre­zen­tu­je osią­gnię­cia rodzi­mych rze­mieśl­ni­ków na prze­strze­ni lat, przy­wo­łu­je sma­ki z dzie­ciń­stwa i odwra­ca się od kon­sump­cjo­ni­zmu. Lite­ra­tu­ra Zwy­kłe­go Życia sta­no­wi przy­jem­ne ode­rwa­nie od wszech­obec­ne­go prze­py­chu z cele­bry­ta­mi w tle. Pozwa­la poznać syl­wet­ki ludzi twór­czych oraz przed­się­bior­czych, kie­ru­jąc się przy tym filo­zo­fią tra­dy­cji i wia­rą, że „podró­że kształ­cą, a sport to zdro­wie”. Maga­zyn jest wyda­wa­ny kwar­tal­nie. Do kupie­nia onli­ne, w Empi­ku, a tak­że w licz­nych księ­gar­niach i punk­tach kul­tu­ral­nych. Cena: ok. 25 zł.

Tekst: Alek­san­dra Dziadul
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy