Top 5 najbardziej popularnych i przydatnych gadżetów w mieszkaniu mężczyzny

Tekst: Mate­usz Bill
Zdję­cia: tumblr.com

컴퓨터

Każ­de­go roku na ryn­ku poja­wia­ją się coraz to cie­kaw­sze i bar­dziej zaawan­so­wa­ne gadże­ty, rza­dziej też sta­wia się na przy­dat­ność a czę­ściej na cie­ka­wy look  i masę zbęd­nych funk­cji któ­ry­mi moż­na pochwa­lić się przed kole­ga­mi… Dla­te­go też przed­sta­wia­my ran­king pię­ciu męskich gadże­tów któ­re ide­al­nie idą w parzę ze współ­cze­snym męż­czy­zną, są uży­tecz­ne i  co istot­ne, nie ranią nasze­go port­fe­la.

clocky

1. Clocky – uciekający budzik

Ide­al­ne roz­wią­za­nie dla wiecz­nych śpio­chów! Poże­gnaj się z kolej­nym tłu­ma­cze­niem z cyklu ‘’ nie usły­sza­łem budzi­ka ‘’, ten nie­po­zor­ny sprzęt któ­ry przy­po­mi­na małe­go robo­ta, zaraz po pierw­szej drzem­ce zacznie wario­wać po całym miesz­ka­niu i nie odpu­ści dopó­ki nie wsta­niesz i nie posta­rasz się go zła­pać, co w zupeł­no­ści cię roz­bu­dzi. Cena: 135zł

żelazko parowe

 2. Żelazko parowe

Nowo­cze­sny męż­czy­zna to nie tyl­ko ten któ­ra dba o swój wyglą­da ale rów­nież potra­fi sam wypra­so­wać swo­ją koszu­lę. Stąd też małe uła­twie­nie. Żelaz­ko paro­we to nie tyl­ko oszczęd­ność cza­su i ide­al­nie wypra­so­wa­na koszu­la z wie­sza­ka, to też dba­łość o lep­szą jakość naszych ubrań na dłuż­szy czas. Cena: ok.85zł

340949-sony-playstation-4

 3. PlayStation 4

Nie od dziś wia­do­mo że każ­de­mu męż­czyź­nie od cza­su do cza­su potrze­ba odro­bi­ny roz­ryw­ki by odre­ago­wać trud­ny tydzień w pra­cy albo zwy­czaj­nie spę­dzić miło wie­czór ze zna­jo­my­mi. Naj­młod­sze dziec­ko fir­my Sony, zapew­ni nam roz­ryw­kę na naj­wyż­szym pozio­mie gra­ficz­nym i  moż­li­wość gry przez sieć jak i udo­stęp­nia­nie wza­jem­nie zaku­pio­nych gier. Cena: 1600zł

 

nespresso

 4. Nespresso Innisia

Eks­pres Inni­sia przy­go­to­wu­ję pysz­ną kawę zale­d­wie w parę chwil, pro­sty w uży­ciu, nie zaj­mu­je dużo miej­sca i do tego bar­dzo efek­tow­nie wyglą­da. Uwa­ża­my że porząd­na daw­ka kawy na dobry począ­tek dnia przy­da się każ­de­mu męż­czyź­nie i sma­ko­szo­wi kawy. Cena: 299zł

Twist

 5. Twist – żarówka + głośnik

Nie­zwy­kłe połą­cze­nie pro­sto od Apple, w jed­nym urzą­dze­niu połą­czo­ne żarów­ka i bez­prze­wo­do­wy gło­śnik ste­ro­wa­ny przez sys­tem Air­play.

Z całej listy jest naszym fawo­ry­tem, chodź wyda­je się nie do koń­ca naj­po­trzeb­niej­szym przed­mio­tem w domu, z pew­no­ścią jest połą­cze­niem cie­ka­wym i oszczęd­nym. Cena: 490zł (wysył­ka z USA)

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O H&MKomentarze

komen­ta­rzy