Top 10 trendów na wiosnę, które przetrwają dłużej niż jeden sezon!

Niektóre trendy wychodzą z mody już po jednym kilku miesiącach, ale są i takie, w które warto zainwestować, ponieważ zostają z nami na dłużej. Aby ułatwić Wam wiosenne zakupy redakcja Vers-24 wybrała TOP 10 trendów na wiosnę, które będziemy nosić przez kilka kolejnych sezonów.

BEŻOWY TRENCZ

Jego obec­ność na tej liście na pew­no niko­go nie dzi­wi, ale jeśli mamy ulo­ko­wać pie­nią­dze w ponad­cza­so­we ubra­nie, to kla­sycz­ny trencz jest inwe­sty­cją ide­al­ną. W tym sezo­nie sta­wia­my na płasz­cze o faso­nie over­si­ze. Dobrze wyko­na­ny trencz będzie zaku­pem, któ­ry posłu­ży nam przez wie­le lat, dla­te­go przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej decy­zji war­to dokład­nie spraw­dzić skład mate­ria­łu i zwró­cić uwa­gę na spo­sób wykoń­cze­nia. Na tym ele­men­cie gar­de­ro­bie nie nale­ży oszczę­dzać. Miło­śnicz­ki kla­sy­ki swo­je kro­ki powin­ny skie­ro­wać do domu mody Bur­ber­ry, a trend­set­ter­ki do Balen­cia­gi. Inte­re­su­ją­ce mode­le znaj­dzie­my rów­nież w popu­lar­nych sie­ciów­kach takich jak Zara, Man­go czy H&M.

PODKREŚLONA TALIA

W tym sezo­nie talię pod­kre­śla­my sze­ro­ki­mi, skó­rza­ny­mi pasa­mi lub gor­se­ta­mi. Nosi­my je na over­si­zo­we koszu­le i t-shir­ty. Mimo tego, że to świe­ży trend, wie­my już, że pozo­sta­nie z nami na dłu­żej. Pro­jek­tan­ci w swo­ich jesien­no-zimo­wych kolek­cjach rów­nież dużo uwa­gi poświę­ci­li kobie­cej talii. W popu­lar­nych sie­ciów­kach sze­ro­kie pasy oraz gor­se­ty kupi­my już w cenach zaczy­na­ją­cych się od kil­ku­dzie­się­ciu zło­tych.

KOLOR SEZONU: RÓŻ!

Róż we wszyst­kich odcie­niach już daw­no nie był tak mod­ny jak teraz. Od deli­kat­nych paste­li aż po ener­ge­ty­zu­ją­cą fuk­sję, opa­no­wał wybie­gi naj­słyn­niej­szych domów mody oraz kolek­cję popu­lar­nych sie­ció­wek. W tym sezo­nie noszą go nawet naj­więk­sze fan­ki mini­ma­li­zmu. My uwiel­bia­my go w połą­cze­niu z dżin­sem. Nie zale­ca­my jed­nak wymie­niać całej gar­de­ro­by na taką w odcie­niach różu. Naj­le­piej zain­we­sto­wać w jed­ną, porząd­ną rzecz, któ­ra doda kolo­ru sto­no­wa­nym sty­li­za­cjom.

OVERSIZOWA BLUZA

Kto by pomy­ślał, że naj­po­pu­lar­niej­szym ubra­niem pod­czas tygo­dni mody w Pary­żu, Medio­la­nie, czy Nowym Jor­ku będzie…obszerna blu­za! Nosi­ły ją dzien­ni­kar­ki, sty­list­ki, blo­ger­ki, a naj­więk­sze domy mody doda­ły blu­zę do swo­ich kolek­cji. W modzie widać wyraź­ny trend, w któ­rym kom­for­to­we ubra­nia zastę­pu­ją sztyw­ne for­my, ogra­ni­cza­ją­ce nas dress code’y i sta­ją się sym­bo­lem sty­lu naszych cza­sów. Teraz obszer­ne blu­zy nosi­my tak napraw­dę do wszyst­kie­go, a ponie­waż czę­sto­tli­wość ich użyt­ko­wa­nia jest nie­zwy­kle czę­sta, war­to zain­we­sto­wać w dobrej jako­ści i przy­jem­ny w doty­ku mate­riał.

 KOSZULA BANKIERA

Kie­dyś koja­rzy­ła się wyłącz­nie z kor­po­ra­cyj­nym dress codem. W tym sezo­nie koszu­la w drob­ne, bia­ło-błę­kit­ne pasy dosta­ła nowe życie i prze­sta­ła być tyl­ko zna­kiem roz­po­znaw­czym oso­by pra­cu­ją­cej w ban­ku. Waria­cji na jej temat jest nie­zli­czo­na ilość – od koszul ozda­bia­nych orien­tal­ny­mi hafta­mi, przez te o nie­ty­po­wych for­mach lub wykań­cza­ne frędz­la­mi w sty­lu boho. Łączy je jed­na wspól­na cecha – wszyst­kie są moc­no obszer­ne, jak­by były o co naj­mniej dwa roz­mia­ry za duże i w tym tkwi cały ich urok.

PATENTOWA SKÓRA

Przez lata koja­rzy­ła się z kiczem, ale odkąd poko­cha­ła ją mistrzy­ni fran­cu­skiej non­sza­lan­cji, Isa­bel Marant, sta­ła się jed­nym z naj­bar­dziej pożą­da­nych mate­ria­łów. W tym sezo­nie nosi­my z paten­to­wej skó­ry nie­mal­że wszyst­ko, ale naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szą się mini spód­nicz­ki. Aby prze­ła­mać ich nie­co wyzy­wa­ją­cy cha­rak­ter, łączy­my je z obszer­ny­mi koszu­la­mi lub swe­tra­mi. Dla tych, któ­re nie są fan­ka­mi dłu­go­ści mini, pole­ca­my wybór butów wyko­na­nych z paten­to­wa­nej skó­ry. W połą­cze­niu z dżin­sa­mi i obszer­ną mary­nar­ką pomo­gą stwo­rzyć mod­ny i nowo­cze­sny look.

RĘKAW „DZWONEK”

Roz­klo­szo­wa­ne ręka­wy są mod­ne już kolej­ny sezon i nic nie wska­zu­je na to, że mają zajść w tej kwe­stii jakie­kol­wiek zmia­ny. Znaj­dzie­my je nie tyl­ko w sukien­kach, ale tak­że w ele­ganc­kich koszu­lach, swe­trach, a nawet płasz­czach. Nada­ją syl­wet­ce lek­ko­ści i spra­wia­ją, że nawet naj­prost­szy look sta­je się ory­gi­nal­ny i bar­dzo sty­lo­wy. Na punk­cie roz­klo­szo­wa­nych ręka­wów osza­la­ły sty­list­ki i blo­ger­ki z całe­go świa­ta. 

FALBANKI

W kwe­stii fal­ban i fal­ba­nek obo­wią­zu­je tyl­ko jed­na zasa­da – im wię­cej, tym lepiej. Poja­wi­ły się one na roman­tycz­nych sukien­kach w kwia­to­we prin­ty, ele­ganc­kich koszu­lach oraz spód­ni­cach. Praw­dzi­wym hitem oka­za­ły się spodnie o dłu­go­ści 7/8 zakoń­czo­ne wła­śnie fal­ban­ka­mi. War­to zain­we­sto­wać w ubra­nia z ich dodat­kiem już teraz, ponie­waż będą one rów­nie mod­ne nad­cho­dzą­cej jesie­ni.

UBRANIA Z PRZEKAZEM

Kobie­ty coraz czę­ściej mani­fe­stu­ją swo­je poglą­dy i słu­żą im do tego rów­nież noszo­ne przez nie ubra­nia. Topy i koszul­ki z femi­ni­stycz­ny­mi hasła­mi od dłuż­sze­go cza­su cie­szą się powo­dze­niem, ale nigdy wcze­śniej nie były tak popu­lar­ne jak teraz. Duży swój udział w ich roz­po­pu­la­ry­zo­wa­niu mia­ła Maria Gra­zia Chiu­ri, obec­na dyrek­tor kre­atyw­na domu mody Dior, któ­ra stwo­rzy­ła kul­to­wy już t-shirt z hasłem „We sho­uld all be femi­ni­sts”. Patrząc na nastro­je w spo­łe­czeń­stwie jeste­śmy pew­ne, że ubra­nia z hasła­mi „Girl Power” czy „The futur e is fema­le” sta­ną się zna­kiem roz­po­znaw­czym naszych cza­sów. Mamy tyl­ko nadzie­ję, że ich popu­lar­ność prze­ło­ży się rów­nież na pozy­tyw­ne zmia­ny w kwe­stii trak­to­wa­nia kobiet, o któ­re tak dziel­nie wal­czy­my.

WYGODNE BUTY

Zakup szpi­lek może­my spo­koj­nie odło­żyć w cza­sie. Teraz buty muszą być przede wszyst­kim wygod­ne. Tej wio­sny war­to zain­we­sto­wać w ele­ganc­kie moka­sy­ny lub ory­gi­nal­ne bot­ki. Na pew­no posłu­żą nam rów­nież jesie­nią. Przy zaku­pie butów jakość jest rów­nie waż­na co ich wygląd, dla­te­go pole­ca­my wybie­rać wyłącz­nie te skó­rza­ne. Jeże­li lubi­cie się wyróż­niać, koniecz­nie zwróć­cie uwa­gę na buty wyko­na­ne z meta­licz­nej skó­ry – będą one abso­lut­nym nume­rem jeden tej jesie­ni!

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 
Komentarze

komen­ta­rzy