TOP 10: srebrne akcesoria

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: polyvore.com, PINTERREST
Kola­że: Vers-24

Desktop

W latach 90. meta­licz­ne i poły­sku­ją­ce kolo­ry były syno­ni­mem bogac­twa, wła­dzy, pre­sti­żu, roz­rzut­no­ści i luk­su­su. Dzi­siaj sre­bro jest na porząd­ku dzien­nym, stra­ci­ło mia­no wie­czo­ro­wej bły­skot­ki. Poja­wia się od stóp do głów, ale głów­ną rolę wciąż odgry­wa­ją meta­licz­ne dodat­ki, któ­re ochło­dzą każ­dą wio­sen­ną sty­li­za­cję.

W kolek­cjach na sezon Spring 2015 tak­że nie zabra­kło sre­bra – dom mody Ale­xan­der McQu­een stwo­rzył współ­cze­sną wer­sję kobie­cej zbroi. Meta­licz­na sukien­ka, inspi­ro­wa­na japoń­skim samu­ra­jem, swo­ją fak­tu­rą przy­po­mi­na nam zbroj­ną kol­czu­gę. Na poka­zie Bar­ba­ra Bui zago­ści­ły „kosmicz­ne” spodnie oraz krót­ki top i gor­set o cie­ka­wej, wytła­cza­nej fak­tu­rze. Jed­no­ko­lo­ro­we sty­li­za­cje dopeł­ni­ły meta­licz­ne buty na pła­skim obca­sie zakoń­czo­ne ostrym szpi­cem, któ­ry dodat­ko­wo pod­krę­cił wyra­zi­stość kolo­ru. Po wybie­gu Saint Lau­rent twar­do stą­pa­ły model­ki w srebr­nych san­da­łach, przy­po­mi­na­ją­cych skó­rę węża, na wyso­kiej plat­for­mie. Na Boule­vard Cha­nel poja­wił się motyw rybich łusek, któ­re poły­ski­wa­ły na sukien­kach zapro­jek­to­wa­nych przez Kar­la Lager­fel­da. Meta­licz­ne kre­acje dopeł­ni­ła srebr­na biżu­te­ria – bran­so­let­ki i paski z dużym napi­sem CHANEL i logo fran­cu­skie­go domu mody, a tak­że dłu­gie naszyj­ni­ki zakoń­czo­ne boga­to zdo­bio­ny­mi gwizd­ka­mi. Drob­ne srebr­ne akcen­ty, w posta­ci meta­licz­nych man­kie­tów, zapre­zen­to­wa­ły rów­nież model­ki na wybie­gu Balen­cia­ga. Nie­mal iden­tycz­ny motyw prze­wi­nął się na poka­zie Dio­ra – oprócz bran­so­le­tek poja­wi­ły się tak­że naszyj­ni­ki. W kolek­cji hau­te coutu­re pary­skie­go domu mody mogli­śmy podzi­wiać srebr­ne koła wplą­ta­ne w dłu­gie koki mode­lek. Gior­gio Arma­ni przed­sta­wił swo­ją inter­pre­ta­cję tego poły­sku­ją­ce­go kolo­ru w posta­ci dużych, meta­licz­nych kol­czy­ków-agra­fek. Mini­ma­li­stycz­na biżu­te­ria ucha zago­ści­ła rów­nież na poka­zie Her­mès.

ui54ddda5e7181b-720x5632

 US

P00126877--STANDARD
Miu Miu
img_prod15807_0_o

APART
image1xxl

Marc by Marc Jacobs

1341001092_2_4_1
ZARA
559202_in_xl
TORY BURCH

552957_in_xl-480x7202

JENNIFER BEHR

178960
VIOLA ŚPIECHOWICZ

13036_22

ALE.

03W170790008_1-581x7202

WOODBURY

ZAINSPIRUJ SIĘ…

srebne 5

srebne 4

srebne 3

srebne 2

srebne 1

 

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
JEANS POWRACAKomentarze

komen­ta­rzy