TOP 10 rzeczy, które znajdziecie na targach Warsaw Fashion Store

Tar­gi mody War­saw Fashion Sto­re zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi! Już w ten week­end na Sta­dio­nie Naro­do­wym w War­sza­wie odbę­dzie się praw­dzi­we świę­to mody nie­za­leż­nej. Z tej oka­zji redak­cja VERS-24 wybra­ła dla Was swo­ich fawo­ry­tów z setek rze­czy, któ­re będzie­cie mogli zna­leźć, przy­mie­rzyć, dotknąć, zaku­pić już w sobo­tę i nie­dzie­lę (19–20 mar­ca) pod­czas WFS. A to tyl­ko przed­smak atrak­cji, jakie na Was cze­ka­ją. Nie może Was z nami zabrak­nąć!

01-4

  1. Płaszcz pudeł­ko­wy – Jaro­sław Ewert
  2. Oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne – Bry­lo­ve
  3. T-shirt Miłość – tri­koo con­cept
  4. Płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy – DUCK DUCK
  5. Bran­so­let­ka – Polan­ska & Co

02-4

  1. Płaszcz –koszu­la mio­do­wy – Moxos
  2. Bia­łe róże w pudeł­ku – Flo­wer Sto­re
  3. Koszu­la – Pre­ska
  4. Bran­so­let­ka – Mont Onze
  5. Blu­za – Mr GUGU & Miss GO

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy