TOP 10: co warto zobaczyć w Warszawie podczas Nocy Muzeów

Patrząc po frekwencji jaką od lat cieszy się warszawska Noc Muzeów, nikogo do udziału nie trzeba specjalnie namawiać. Przed rokiem niemal 200 tysięcy mieszkańców wraz przyjezdnymi oglądało wystawy, zwiedzało na co dzień niedostępne placówki, a także brało udział w specjalnie przygotowanych eventach.

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com,
plokin.soup.io, Mar­cin Kuce­wicz

Pre­zy­dent mia­sta zwra­ca uwa­gę na szla­ki wio­dą­ce do zro­zu­mie­nia naj­now­szej histo­rii wspo­mi­na­jąc, m.in. 25 lat pol­skich prze­mian oraz 70. rocz­ni­cę Powsta­nia War­szaw­skie­go (wysta­wa sztan­da­rów bojo­wych Armii Kra­jo­wej, zwie­dza­nie Twier­dzy Zmar­twych­wsta­nek). Zachę­ca rów­nież do odkry­wa­nia tajem­nic sta­rej War­sza­wy, np. pod­czas wyciecz­ki do Eli­zeum, sta­ro­miej­skich piw­nic, pała­cu Szlan­kie­rów, czy do Foto­pla­sti­ko­nu.

Pro­po­zy­cji jest mnó­stwo – od Pań­stwa pomy­sło­wo­ści zale­ży, jaki plan na Noc Muze­ów sobie uło­ży­cie. Ser­decz­nie zapra­szam do wzię­cia udzia­łu w tej nie­zy­kłej kul­tu­ral­nej nocy – mówi Han­na Gron­kie­wicz-Waltz

wawa 1 z plokin.soup.io

Nie­któ­rych może sku­sić spa­cer z latar­ka­mi w Ogro­dzie Bota­nicz­nym lub pozna­wa­nie kulis teatrów. W tym roku pierw­szy raz zosta­nie otwar­ta Amba­sa­da Włoch, Komen­da Głów­na Poli­cji, Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa oraz Teatr Powszech­ny. My, zapew­nia­my, że każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie – od spor­tow­ców, któ­rzy nie lubią powol­ne­go szwen­da­nia się kory­ta­rza­mi (Muzeum Kolar­stwa, Bieg Wisły, Cen­trum Olim­pij­skie), po ludzi z nie­co­dzien­ny­mi pasja­mi (Bank Gospo­dar­stwa Kra­jo­we­go, Muzeum Ewo­lu­cji, Gabi­net Numi­zma­tycz­ny Men­ni­cy Pol­skiej, Muzeum Komu­ni­ka­cji, Pra­cow­nia Żela­za).

Nasze TOP 10 w sto­li­cy to:

#1 FABRYKA WEDLA
To pierw­sza w Pol­sce fabry­ka cze­ko­la­dy, któ­rej histo­rię dosko­na­le zna poko­le­nie naszych rodzi­ców, czy dziad­ków. Pry­wa­ty­za­cja mar­ki budzi­ła wie­le kon­tro­wer­sji. W 1998 roku, Pep­si­Co, po nego­cja­cjach ze spad­ko­bier­ca­mi, zapła­ci­ło 76,5 mln dola­rów za samą fabry­kę cze­ko­la­dy na Pra­dze, przy któ­rej pozo­sta­ła nazwa E. Wedel. W mię­dzy­cza­sie zdo­ła­no reak­ty­wo­wać przed­wo­jen­ną spół­kę E. Wedel, bo nikt nie wykre­ślił jej z reje­stru han­dlo­we­go. Osta­tecz­nie Cad­bu­ry zawarł ugo­dę z dzie­się­cio­ma dzie­dzi­ca­mi Jana Józe­fa Wedla oraz samą przed­wo­jen­ną spół­ką – wg. nie­ofi­cjal­nych danych – spła­ca­jąc ich rosz­cze­nia kwo­tą 5 mld dola­rów. O co tyle zacho­du? Oczy­wi­ście o wyjąt­ko­wą sło­dycz, któ­ra każ­de­go posta­wi na nogi! Trze­ba się pośpie­szyć, bo bra­my zamy­ka­ją już o pół­no­cy!

Collage

#2 MUZEUM RZEŹBY IM. XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO W KRÓLIKARNII
Tutaj, mię­dzy godz. 18.00, a 20.00 przy­po­mni­my moko­tow­skie losy Insu­rek­cji Kościusz­kow­skiej – powsta­nia naro­do­we­go prze­ciw Rosji i Pru­som z 1794 roku (w  220. rocz­ni­cę). W pla­nach m.in. wykład prof. dr hab. Tade­usza Raw­skie­go „O Insu­rek­cji” i mgr Wła­dy­sła­wa Gło­wa­li „O Kró­li­kar­ni i jej miesz­kań­cach”. O godz. 20.30 odbę­dzie się odsło­nię­cie rzeź­by autor­stwa Xawe­re­go Duni­kow­skie­go z cyklu Gło­wy Wawel­skie: Gło­wa Tade­usza Kościusz­ki, z 1958 roku. Dodat­ko­wo gru­pa rekon­struk­cyj­na przy­go­to­wa­ła obej­mu­ją­cy licz­ne atrak­cje pokaz, skie­ro­wa­ny do dzie­ci, m.in. Biwak Wojsk Pol­skich, Sztab w Pała­cu, Kawa­le­ria, zmia­ny war­ty co godzi­nę, pre­zen­ta­cje mun­du­ru i opo­rzą­dze­nia wraz z wyja­śnie­niem takich kwe­stii jak krój, kolo­ry, sym­bo­li­ka ele­men­tów i emble­ma­tów, histo­ria woj­ska w oma­wia­nym okre­sie. Fani bro­ni bia­łej i pal­nej rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie!

Collage1

 #3 WYTWÓRNIA FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH
Uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję poczuć się jak twór­cy fil­mu i zna­leźć w miej­scach na co dzień dostęp­nych wyłącz­nie dla człon­ków eki­py fil­mo­wej. Pro­gram zilu­stro­wa­ny przy pomo­cy mate­ria­łów dźwię­ko­wych, fil­mo­wych i mul­ti­me­dial­nych. Wej­ście na wysta­wę o godzi­nach: 12.00, 14.30, 17.00. Czas trwa­nia to ok. 2 godzi­ny. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, dla­te­go orga­ni­za­to­rzy pro­szą o kon­takt e-mailo­wy ( planfilmowy@wfdif.pl) lub tele­fo­nicz­ny (22 559 32 06). O godz. 21.00 w świe­tli­cy „Fil­mo­wa”, w budyn­ku nr 3, odbę­dzie się rów­nież seans fil­mo­wy.

Collage2a

#4 MUZEUM KARYKATURY IM. ERYKA LIPIŃSKIEGO
Czyn­ne od godz. 19.00 do 02.00 moż­na oglą­dać wysta­wę pt. „Żar­tem, pół żar­tem i cał­kiem serio”. Jej twór­ca, Lech Frąc­ko­wiak, zwra­ca na sie­bie uwa­gę, dzię­ki mistrzow­skie­mu rysun­ko­wi i wizji wykre­owa­ne­go przez sie­bie świa­ta. Swo­imi rysun­ko­wo-malar­ski­mi meta­fo­ra­mi, spro­wa­dzo­ny­mi do oszczęd­ne­go w for­mie zna­ku, arty­sta skła­nia naszą wyobraź­nię do tego, by się potru­dzi­ła. Gesty, kostiu­my i rekwi­zy­ty zmie­nia­ją się, jed­nak­że isto­ta natu­ry ludz­kiej pozo­sta­je nie­zmie­nio­na.

Collagee

#5 ZESPÓŁ STACJI FILTRÓW WILLIAMA LINDLEYA
To kom­pleks budow­li tech­nicz­nych o XIX-wiecz­nej metry­ce z urzą­dze­nia­mi słu­żą­cy­mi do uzdat­nia­nia wody pit­nej. W odróż­nie­niu od podob­nych roz­wią­zań z tego cza­su w innych mia­stach euro­pej­skich jest ona cał­ko­wi­cie zacho­wa­na i do dziś użyt­ko­wa­na zgod­nie z pier­wot­nym prze­zna­cze­niem. Histo­rycz­ny układ prze­strzen­ny Sta­cji Fil­trów, z zapla­no­wa­ny­mi miej­sca­mi na zbior­ni­ki wody czy­stej, hale fil­trów, wie­żę ciśnień, maszy­now­nie, budyn­ki admi­ni­stra­cyj­ne oraz prze­wi­dzia­ną od począt­ku zie­leń, jest sta­łym ele­men­tem kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go War­sza­wy. Obiekt w spo­sób uni­ka­to­wy łączy w sobie walo­ry bez­cen­ne­go zabyt­ku tech­ni­ki z funk­cją nowo­cze­sne­go zakła­du oczysz­cza­nia wody. War­to dodać, że zespół Sta­cji Fil­trów Wil­lia­ma Lin­dleya w War­sza­wie, w 2012 roku został uzna­ny za pomnik histo­rii.

Collage 4

#6 MUZEUM NEONÓW
Od godz. 19.00 do 01.00 może­cie oglą­dać wysta­wę poświę­co­ną ochro­nie sta­rych reklam neo­no­wych; m. in. neo­no­wa Syren­ka, neo­ny Kina Pra­ha, Ber­lin, Szan­ghaj i wie­le innych. O godz. 21:00 zespoł Momo wskrze­si na swo­im kon­cer­cie muzy­kę lat ’70 i ’80.  W ubie­głym roku zaj­rza­ło tu, aż 16 000 osób!

Collage 5

#7 POLSKIE STOWARZYSZENIE JAZZOWE
Jazz w naszym kra­ju był już zna­ny w latach 20-tych XX wie­ku. Funk­cjo­no­wał wów­czas Jazz Club YMCA. Po 1930 roku zapa­no­wa­ła moda na swing jazz, któ­rej repre­zen­tan­tem był Hen­ryk Wars, bra­cia Gold, Zyg­munt Kara­siń­ski, Jerzy Peters­bur­ski. Ogrom­ną sła­wą okry­ły się festi­wa­le jaz­zo­we orga­ni­zo­wa­ne od 1958 roku, słyn­ny Jazz Jam­bo­ree oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Jaz­zo­wy w Sopo­cie. Jeśli dopie­ro dowia­du­jesz się, że jako może­my poszczy­cić się gwiaz­da­mi świa­to­we­go for­ma­tu, któ­rzy swą wraż­li­wo­ścią muzycz­ną i wykształ­ce­niem wno­szą nową jakość, to Two­je „must watch” tego­rocz­nej Nocy Muze­ów!

Collage 6

#8 MUZEUM ŻYCIA PRL
Zwie­dza­nie eks­po­zy­cji będzie moż­li­we od godz. 19.00 do 01.00. Goście cof­ną się w cza­sie do minio­nej epo­ki. Dźwię­ki winy­li, odwzo­ro­wa­ne miesz­ka­nie z lat 70-tych, ewo­lu­cja odku­rza­cza, jak i innych sprzę­tów kuchen­nych… Każ­dy będzie miał oka­zję usiąść za biur­kiem dygni­ta­rza KC albo sta­nąć w opo­zy­cji roz­pro­wa­dza­jąc „bibu­łę” Soli­dar­no­ści. Cze­ka rów­nież uli­ca z bud­ką tele­fo­nicz­ną i auten­tycz­nym satu­ra­to­rem, a za kart­ki na mię­so Pani Halin­ka wycią­gnie spod lady upra­gnio­ny towar defi­cy­to­wy. Co za old­scho­ol!

Collage7

#9 ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE
Otwar­te mię­dzy godz. 19.00, a  2.00 (ostat­nie wej­ście jest moż­li­we na godzi­nę przed zamknię­ciem). W tym roku orga­ni­za­to­rzy napraw­dę się posta­ra­li. W Zam­ku moż­na zoba­czyć Apar­ta­men­ty Wiel­ki i Kró­lew­ski, Gale­rię Malar­stwa, Rzeź­by i Sztu­ki Zdob­ni­czej oraz Gale­rię Lanc­ko­roń­skich z obra­za­mi Rem­brand­ta, wysta­wę Zło­to Kolum­bii. Sztu­ka daw­nej Ame­ry­ki oraz Poko­je Kró­le­wi­czow­skie z obra­za­mi Jana Matej­ki po kon­ser­wa­cji – Rej­tan. Upa­dek Pol­ski i Bato­ry pod Psko­wem. Wie­le atrak­cji cze­ka nas rów­nież w pała­cu Pod Bla­chą, Arka­dach Kubic­kie­go. Nie zabrak­nie zarów­no wykła­dów i pane­li dys­ku­syj­nych, jak i pro­gra­mów lite­rac­kich, czy muzy­ki (jamm ses­sion).

Collage

#10 TEATR WIELKI OPERA NARODOWA
Nie­pre­zen­to­wa­ne na co dzień eks­po­na­ty. Zakąt­ki nie­do­stęp­ne dla zwie­dza­ją­cych. Tajem­ni­ce muze­ów i gale­rii. Noc­na odsło­na sztu­ki. Gry miej­skie, histo­rycz­ne i legen­dar­ne posta­ci scho­dzą z obra­zów, aby snuć magicz­ne opo­wie­ści przy­bli­ża­ją­ce widzom ich nie­zwy­kły świat, powa­ga muze­al­nych fasad ustę­pu­je miej­sca nie­zwy­kłej grze świa­teł. Wykła­dy, spe­cjal­ne wysta­wy, fil­my, kon­cer­ty. Cze­go może­my spo­dzie­wać się tutaj od godz. 21.00 do 01.00? Wysta­wy prac Tade­usza Domi­ni­ka, pamią­tek teatral­nych i kape­lu­szy sce­nicz­nych ze zbio­rów Muzeum Teatral­ne­go, czte­rech kon­cer­tów ( o godz. 21.15, 22.00, 22.45 i 23.30), a tak­że wysta­wy pokon­kur­so­wej „Pro­jek­to­wa­nie toż­sa­mo­ści / Toż­sa­mość pro­jek­to­wa­nia”. Wysta­wa pre­zen­tu­je dzie­sięć pro­jek­tów mobil­nych pawi­lo­nów w posta­ci ani­ma­cji 3D.  Eks­po­zy­cję będzie moż­na oglą­dać za pomo­cą udo­stęp­nia­nych table­tów. Dzię­ki spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­nym apli­ka­cjom, po zbli­że­niu mobil­ne­go urzą­dze­nia do trac­ke­rów wydru­ko­wa­nych na postu­men­tach eks­po­zy­cyj­nych, nastę­pu­je uru­cho­mie­nie apli­ka­cji, któ­ra pozwa­la na oglą­da­nie pawi­lo­nów w roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści (Augmen­ted Reali­ty).

kolejny Collage

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
wedel.pl
krolikarnia.mnw.art.pl
planfilmowy.wfdif.pl
muzeumkarykatury.pl
neonmuzeum.org
psj.org.pl
zamek-krolewski.pl
psj.org.pl
teatrwielki.pl

 

POLECAJCIE:



Komentarze

komen­ta­rzy