Uroda

TONER – CO TO JEST I JAK GO APLIKOWAĆ?

Jednym z głównych rytuałów w pielęgnacji Koreanek jest tonizowanie cery, czyli przywrócenie jej równowagi kwasowo-zasadowej, naruszanej przez kosmetyki myjące. Dlatego w oczyszczaniu skóry pomocne są właśnie tonery, które odpowiadają za prawidłowe pH. To właśnie teraz podbijają one europejski rynek beauty. Podpowiadamy czym są rewolucyjne tonery, jaka jest różnica między nimi, a tonikami oraz w jaki sposób je aplikować, by skóra odwdzięczyła się nam blaskiem. Zobaczcie!

TONER, A TONIK

Azja­tyc­kie tone­ry nie są odpo­wied­ni­ka­mi naszych zachod­nich toni­ków, któ­re w dużej mie­rze wciąż bazu­ją na alko­ho­lu. W tone­rach nie znaj­dzie­cie go, ponie­waż Kore­an­ki uni­ka­ją uczu­cia ścią­gnię­cia skó­ry. Co wię­cej alko­hol podraż­nia cerę, nisz­czy jej barie­rę ochron­ną i przy­czy­nia się do powsta­wa­nia wol­nych rod­ni­ków. Kolej­na róż­ni­ca? Toni­ki są wod­ni­ste, mają leją­cą się kon­sy­sten­cję, dla­te­go też naj­pierw nakła­da­my je na pła­tek kosme­tycz­ny, by dopie­ro póź­niej roz­pro­wa­dzić na twa­rzy. Kore­ań­skie tone­ry cechu­je bar­dzo gęsta kon­sy­sten­cja, przy­po­mi­na­ją­ca wręcz flu­id. Kosme­ty­ki zain­spi­ro­wa­ne kul­tu­rą azja­tyc­ką zawie­ra­ją w sobie eks­trak­ty roślin­ne np. z alo­esu dzia­ła­ją­ce rege­ne­ru­ją­co oraz prze­ciw­za­pal­nie, gli­ce­ry­nę, czy gli­kol pen­ty­le­no­wy o sil­nych wła­ści­wo­ściach nawil­ża­ją­cych. Takie tone­ry są dedy­ko­wa­ne przede wszyst­kim oso­bom mają­cym suchą cerę i cho­ciaż w ich skła­dzie znaj­dzie­cie kwas sali­cy­lo­wy, to jego zada­niem będzie goje­nie wypry­sków bez wysu­sza­nia twarzy.

TONER: ZALETY I DZIAŁANIE

Toner sil­nie i sku­tecz­nie nawil­ża, odświe­ża i oczysz­cza skó­rę. Zwięk­sza tak­że dzia­ła­nie skład­ni­ków aktyw­nych z kosme­ty­ków: serum i kre­mu, któ­re nakła­da­my na twarz w póź­niej­szych eta­pach. Pre­pa­rat sto­so­wa­ny rano i wie­czo­rem łago­dzi oraz niwe­lu­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści cery oraz zapew­nia nawil­że­nie skó­ry 24 godzi­ny na dobę. Toner boga­ty w eks­trak­ty roślin­ne dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie, łago­dzi sta­ny zapal­ne oraz poma­ga pozbyć się nie­este­tycz­nych śla­dów po wypryskach.

Czy Wy już pró­bo­wa­li­ście tone­rów i jakie są Wasze opi­nie po jego użyciu?

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy