TOMMYNOW W MEDIOLANIE

Zwieńczona wielkimi sukcesami w Nowym Jorku, Los Angeles i Londynie światowa trasa TOMMYNOW ma swój ciąg dalszy, tym razem w Mediolanie, gdzie zostanie pokazana kolekcja na wiosnę 2018.

Po raz drugi w historii TOMMYNOW połączy kolekcję męską i damską – w tym czwartą już kapsułową kolekcję TommyXGigi, a wszystkie sylwetki będą dostępne dla klientów w momencie pojawienia się na wybiegu zgodnie z koncepcją “See Now, Buy Now”.

AMSTERDAM, HOLANDIA (7 grud­nia 2017) – Tom­my Hil­fi­ger nale­żą­cy do gru­py PVH Corp., zamknie Fashion Week w Medio­la­nie w nie­dzie­lę 25 lute­go 2018 roku o godz. 20, eks­pe­ry­men­tal­nym show TOMMYNOW, pod­czas któ­re­go zapre­zen­tu­je kolek­cję na wio­snę 2018. Pokaz jest kon­ty­nu­acją świa­to­wej podró­ży Tommy’ego Hil­fi­ge­ra i pre­zen­ta­cji TOMMYNOW w kolej­nych mia­stach i przed nową publicz­no­ścią.

Wizją jaką mia­łem wobec TOMMYNOW było stwo­rze­nie glo­bal­nej plat­for­my, któ­rą mogli­by­śmy zabrać w podróż, aby prze­ka­zać doświad­cze­nie nasze­go show nowej publicz­no­ści na całym świe­cie”, powie­dział Tom­my Hil­fi­ger. „To zjed­no­cze­nie mody, roz­ryw­ki i popkul­tu­ry z doświad­cze­niem, per­for­man­cem i inspi­ru­ją­cy­mi inte­rak­cja­mi, któ­re zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z myślą o naszych kon­su­men­tach. Medio­lan, będą­cy jed­ną z naj­waż­niej­szych sto­lic modo­wych świa­ta, jest ide­al­nym miej­scem na świę­to­wa­nie nasze­go kolej­ne­go poka­zu TOMMYNOW”.

Kon­ty­nu­ując suk­ces sprze­da­żo­wy zano­to­wa­ny po pierw­szych trzech show TOMMYNOW, wyda­rze­nie, na któ­re ocze­ku­je­my zbu­do­wa­ne zosta­nie na cha­rak­te­ry­stycz­nym już dla Tommy’ego Hil­fi­ge­ra for­ma­cie „See Now, Buy Now”. Wszyst­kie męskie i dam­skie syl­wet­ki z wybie­gu będą dostęp­ne natych­miast w całym sys­te­mie kana­łów sprze­da­żo­wych w ponad 70. kra­jach, włą­cza­jąc w to skle­py sta­cjo­nar­ne TOMMY HILFIGER, jak i sklep onli­ne tom­my.com, wybra­ne mul­ti­bran­dy, social media, sprze­da­żo­wy live stre­am, inno­wa­cyj­ne roz­po­zna­wa­nie obra­zu przez apli­ka­cję TOMMYNOW SNAP bazu­ją­cej na cechach roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści, aby móc kupo­wać „pro­sto z wybie­gu”, a tak­że bota TMY.GRL i TMY.BOY ste­ro­wa­ne­go przez sztucz­ną inte­li­gen­cję na face­bo­oko­wym Mes­sen­ge­rze.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we




Komentarze

komen­ta­rzy