TOMMY HILFIGER I LEWIS HAMILTON OGŁASZAJĄ WSPÓLNĄ KOLEKJĘ TOMMYXLEWIS

Pod­czas eks­pe­ry­men­tal­ne­go wyda­rze­nia w Szan­gha­ju dedy­ko­wa­ne­go klien­tom, influ­en­ce­rom, VIP-om i przed­sta­wi­cie­lom pra­sy, glo­bal­ny amba­sa­dor kolek­cji męskiej mar­ki, Lewis Hamil­ton, opo­wie­dział o tym, co go napę­dza zarów­no pod­czas wyści­gów, jak i poza torem.

AMSTERDAM, HOLANDIA (12 kwiet­nia 2018) – Tom­my Hil­fi­ger, nale­żą­cy do PVH Corp. [NYSE: PVH], ogła­sza, że Lewis Hamil­ton, bry­tyj­ski kie­row­ca wyści­go­wy For­mu­ły Jeden oraz czte­ro­krot­ny zwy­cięz­ca Mistrzostw Świa­ta For­mu­ły Jeden®, a tak­że glo­bal­ny amba­sa­dor męskiej linii TOMMY HILFIGER, pra­cu­je wraz z kul­to­wym ame­ry­kań­skim pro­jek­tan­tem Tommy’m Hilfiger’em, nad ich pierw­szą wspól­ną kolek­cją Tom­my­XLe­wis, któ­ra zade­biu­tu­je jesie­nią 2018 roku. 11 kwiet­nia, pod­czas eks­klu­zyw­nej impre­zy w Szan­gha­ju, Lewis Hamil­ton ujaw­nił fanom logo kolek­cji odci­ska­jąc wła­sny znak na kul­to­wej fla­dze TOMMY HILFIGER.

Lewis jest odważ­ny we wszyst­kim co robi, od spor­tów wyści­go­wych i eks­tre­mal­nych po modę” – powie­dział Tom­my Hil­fi­ger. “Współ­pra­ca w ramach kolek­cji męskiej jest dla nas czymś zupeł­nie nowym, a jed­no­cze­śnie odda­je DNA TOMMY HILFIGER. Taki efekt daje się uzy­skać tyl­ko wte­dy, gdy ktoś wyzna­je te same war­to­ści i podzie­la nasz zapał. Zeszłej nocy z dumą zapre­zen­to­wa­li­śmy eks­klu­zyw­ne logo i inspi­ra­cje kolek­cji naszym fanom w Chi­nach i nie może­my się już docze­kać jesie­ni, kie­dy będzie­my mogli podzie­lić się nią z całym świa­tem.”

Fla­ga Tom­my­XLe­wis zosta­ła zapre­zen­to­wa­na pod­czas impre­zy w Szan­gha­ju w ramach insta­la­cji arty­stycz­nej, któ­ra uka­za­ła rów­nież inspi­ra­cje sto­ją­ce za este­ty­ką pro­jek­tu, w tym nawią­za­nia do stre­et art’u i pro­jek­cje body art’u Lewi­sa Hamil­to­na. Logo kolek­cji odwo­łu­je się do kul­to­wej fla­gi Tommy’ego Hilfiger’a, któ­ra zosta­ła umiesz­czo­na za gra­na­to­wy­mi ini­cja­ła­mi Lewi­sa Hamil­to­na, odzwier­cie­dla­ją­cy­mi kolo­ry mar­ki i liter­nic­two uży­wa­ne w bry­tyj­skich moto­cy­klach wyści­go­wych For­mu­ły Jeden. W kolek­cji znaj­dą się ubra­nia, obu­wie, akce­so­ria, bie­li­zna i skar­pet­ki.

Moje pra­gnie­nie zapro­jek­to­wa­nia wła­snej kolek­cji doj­rze­wa­ło wraz z moim zami­ło­wa­niem do mody. To zaszczyt współ­pra­co­wać z Tommy’m Hilfiger’em, aby speł­nić to marze­nie “- powie­dział Lewis Hamil­ton. “Nie mogę się docze­kać, kie­dy poka­że­my fanom na całym świe­cie, w jaki spo­sób Tom­my i ja prze­nie­śli­śmy naszą kre­atyw­ność do pierw­szej wspól­nej kolek­cji Tom­my­XLe­wis.”

Pod­czas wyda­rze­nia w Szan­gha­ju Lewis Hamil­ton zdra­dził uczest­ni­kom co go inspi­ru­je i moty­wu­je na co dzień. Wśród obec­nych byli m.in. Shawn Yue, aktor z Hong­kon­gu i amba­sa­dor linii męskiej TOMMY HILFIGER w Chi­nach, przy­ja­ciół­ka mar­ki, aktor­ka Mag­gie Jiang oraz influ­en­ce­rzy tacy jak Nik­ki Min, Che­ry Gun, Li Hui, Ethan Liu, Yu Hai Hang i Wu Pei. Zebra­ni mogli tak­że cie­szyć się wyjąt­ko­wym wystę­pem bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki i autor­ki tek­stów Jes­sie J, któ­ra zaj­mu­je obec­nie pierw­sze miej­sce w chiń­skim reali­ty show “Sin­ger”, a tak­że wziąć udział w zaska­ku­ją­cych i wcią­ga­ją­cych atrak­cjach. Dedy­ko­wa­na mar­ce TOMMY HILFIGER akcja Super Brand Day dostęp­na na JD.com za pośred­nic­twem Asia Huang, z udzia­łem influ­en­ce­rów Aki i Aska, osią­gnę­ła 12 kwiet­nia licz­bę 26 milio­nów kon­su­men­tów, któ­rzy przez cały dzień mogli korzy­stać ze spe­cjal­nych ofert i oka­zji.

Dzie­dzic­two mar­ki TOMMY HILFIGER jest bli­sko zwią­za­ne z popkul­tu­rą i iko­na­mi spor­tu. W latach 90- tych Tom­my Hil­fi­ger był jed­nym z pierw­szych pro­jek­tan­tów, któ­ry łączył świat mody i show – busi­nessu, sta­jąc się tym samym pio­nie­rem bran­ży, ubie­ra­ją­cym mło­dych arty­stów, takich jak: Aaliy­ah, Mark Ron­son czy Usher, oraz anga­żu­ją­cym do swo­ich kam­pa­nii muzy­ków pokro­ju David’a Bowie czy Bey­on­ce. W ostat­nich latach Tom­my Hil­fi­ger roz­po­czął inspi­ru­ją­ce współ­pra­ce part­ner­skie z mię­dzy­na­ro­do­wym mistrzem teni­sa Rafael’em Nadal’em, zna­ną na całym świe­cie super­mo­del­ką Gigi Hadid i wie­lo­krot­nie nagra­dza­nym duetem muzycz­no-pro­du­cenc­kim The Cha­in­smo­kers. To prze­jaw zaan­ga­żo­wa­nia mar­ki w zwięk­sze­nie zasię­gu i zdo­by­cie zain­te­re­so­wa­nia wśród nabyw­ców młod­sze­go poko­le­nia. Tom­my Hifi­ger ma na swo­im kon­cie tak­że współ­pra­cę z For­mu­łą Jeden, a nie­daw­no zapo­wie­dział jej kolej­ny stra­te­gicz­ny roz­dział jako ofi­cjal­ny part­ner ubie­ra­ją­cy zespół wyści­go­wy Mer­ce­des AMG Petro­nas Motor­sport – czte­ro­krot­nych zwy­cięz­ców Mistrzostw Świa­ta For­mu­ły Jeden. Wcze­śniej – od 1991 do 1994 roku – mar­ka spon­so­ro­wa­ła zespół wyści­go­wy Lotus, a w 1998 roku jako pierw­sza fir­ma spo­za bran­ży moto­ry­za­cyj­nej wspie­ra­ła zespół Fer­ra­ri, wli­cza­jąc w to stwo­rze­nie uni­for­mów dla dru­ży­ny przez same­go pro­jek­tan­ta.

Przy­ja­cie­le i obser­wa­to­rzy mar­ki są zapro­sze­ni do przy­łą­cze­nia się do kon­wer­sa­cji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych przy uży­ciu #What­sY­our­Dri­ve i pro­fi­li @TommyHilfiger i @LewisHamilton.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy