TIFFANY & CO NIECODZIENNA KAMPANIA PIERŚCIONKÓW ZARĘCZYNOWYCH.

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

10922385_10153478145357506_4454321637586229815_o

Poja­wi­ła się nowa kam­pa­nia Tiffany&Co, pier­ścion­ki zarę­czy­no­we oraz obrącz­ki w tle pięk­ne model­ki Andre­ea Dia­co­nu, Joséphi­ne Le Tuto­ur, Luca Gadjus, Cora Emma­nu­el, ale to nie wszyst­ko.. Na jed­nym ze zdjęć dwóch bar­dzo przy­stoj­nych męż­czyzn pan mło­dy i druż­ba cze­ka­ją na wybran­kę ser­ca? Nie! Po raz pierw­szy w kam­pa­nii legen­dar­ne­go pro­du­cen­ta biżu­te­rii poja­wia się para gejów.. Czy to moc­ny chwyt rekla­mo­wy? Na pew­no inter­net już huczy od infor­ma­cji na ten temat.

W dzi­siej­szych cza­sach do mał­żeń­stwa pro­wa­dzi wię­cej niż jed­na dro­ga. Praw­dzi­wa miłość może zda­rzyć się wię­cej niż raz a histo­rie miło­sne mają naj­róż­niej­sze for­my for­my i rodza­je. Pier­ścion­ki zarę­czy­no­we Tif­fa­ny to pierw­sze zda­nie w histo­rii, jaką para napi­sze wspól­nie two­rząc swo­je życie. To głę­bo­ko intym­ne, wyjąt­ko­we doświad­cze­nie. I wła­śnie taki prze­kaz nie­sie nasza kam­pa­nia.” tłu­ma­czy Lin­da Buc­kley, rzecz­nicz­ka pra­so­wa Tiffany&Co

10750411_10153478145252506_5943465464558287093_o 10749983_10153478145382506_227187867199653940_o 10827906_10153478145242506_7785082152841226725_o 10827906_10153478145367506_3815527951832305564_o

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy