Jak nosić ubrania w kolorze różowym?

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.com, vogue.ru, collagevintage.com, pinterest.com

73689527ef7c514bdb2bd10e434af0e6

Minę­ły cza­sy, kie­dy kolor różo­wy uzna­wa­ny był tyl­ko i wyłącz­nie za nie­odzow­ny atry­but małych dziew­czy­nek, marzą­cych o tym, by stać się księż­nicz­ka­mi. Fak­tycz­nie, ma on w sobie coś magicz­ne­go i przy­wo­dzą­ce­go na myśl bez­tro­ską kra­inę dzie­ciń­stwa, za to prze­stał już być utoż­sa­mia­ny z kolo­rem „cukier­ko­wym”, wręcz try­wial­nym. Za radą spe­cja­li­stów z bran­ży mody coraz czę­ściej się­ga­ją po nie­go doro­słe kobie­ty, któ­re zwłasz­cza jesie­nią czy zimą, pra­gną wyjść poza sche­ma­tycz­ne dla tych pór roku odcie­nie brą­zów, beżów i czer­ni, i po pro­stu stać się widocz­ne w bar­dzo dobrym sty­lu! 

6050170722817458feb0097606fa054c

Ape­tyt na szyk bar­bie girl zaostrzył Jere­my Scott, któ­re­go wio­sen­no-let­nia kolek­cja na 2015 rok była hoł­dem w stro­nę zabaw­ne­go, choć momen­ta­mi tro­chę prze­sa­dzo­ne­go sty­lu pla­sti­ko­wych lalek bar­bie. Róż kró­lo­wał w całej jego kolek­cji, a jeśli nie był to kolo­ry­stycz­ny total look, to z pew­no­ścią poja­wiał się w for­mie dodat­ków. Rów­nież Grec­ka pro­jek­tant­ka two­rzą­ca w Lon­dy­nie – Mary Katrant­zou – zain­spi­ro­wa­na tym kobie­cym kolo­rem posta­no­wi­ła poświę­cić mu nie tyl­ko poszcze­gól­ne ele­men­ty gar­de­ro­by, ale i sam wybieg, na któ­ry skła­da­ła się różo­wa wykła­dzi­na o bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nej fak­tu­rze. Same ubra­nia zachwy­ca­ły już ory­gi­nal­ny­mi odcie­nia­mi różu – od tego naj­bar­dziej koja­rzo­ne­go ze słod­kim paste­lem po prze­cho­dzą­cy w głę­bo­ką fuk­sję czy fio­let. Deli­kat­ne­go różu dla miło­śni­czek kla­sy­ki w ultra­ko­bie­cym wyda­niu zazwy­czaj nie bra­ku­je w kolek­cjach Pra­dy. Talio­wa­ny­mi płasz­cza­mi czy gar­son­ka­mi z ozdob­ny­mi brosz­ka­mi nie pogar­dzi­ły­by naj­więk­sze iko­ny sty­lu – Jac­kie Ken­ne­dy czy Gra­ce Kel­ly.

Paris_Fashion_Week-Fall_Winter_2015-Street_Style-PFW-Elena_Perminova-Jeans-Pink_Coat-Black_And_White-Shoes-Stella_McCartney-2-790x1185
Nie ma chy­ba wąt­pli­wo­ści, że każ­dej kobie­cie w kolo­rze różo­wym jest do twa­rzy. Klu­czo­wy jest jedy­nie dobór odpo­wied­nie­go odcie­nia do rodza­ju kar­na­cji, kolo­ru wło­sów itp. Wśród odcie­ni paste­lo­wych, pudro­wych, fluo czy soczy­stych fuk­sji, każ­da z nas znaj­dzie coś dla sie­bie. Jak mawia­ła legen­dar­na redak­tor­ka „Harper’s Baza­ar” Dia­na Vre­eland – różo­wy to nie tyl­ko kolor, lecz stan umy­słu – stąd nie bez powo­du hasło THINK PINK! sta­ło się tak uni­wer­sal­ne, że utoż­sa­mia­ne jest już z czymś wię­cej, niż tyl­ko ze sty­lem w ubio­rze.

1PicMonkey Collage
2PicMonkey Collage

3PicMonkey Collage

PicMonkey Collage
P6icMonkey Collage
PicMonkerty Collage
4PicMonkey Collage

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
NIC O MNIE NIE WIECIE. KENDALL JENNER
TOP 5 NAJBARDZIEJ POPULARNYCH I PRZYDATNYCH GADŻETÓW W MIESZKANIU MĘŻCZYZNY
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆ
RESTAURACJE Z NAJPIĘKNIEJSZYMI WIDOKAMI NA ŚWIECIE

 
Komentarze

komen­ta­rzy