THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA „FREE SPIRIT” 2019

Wolność, naturalne piękno i swoboda – odkryjcie z nami niemiecką markę The Gypsy Lab i jej najnowszą wiosenno-letnią kolekcję 2019! 

THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA

THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA

THE GYPSY LAB – PEŁNA WOLNOŚCI KOLEKCJA „FREE SPIRIT”

W sezo­nie wio­sna lato 2019, nie­miec­ka mar­ka The Gyp­sy Lab skła­da hołd wol­no­ści, dedy­ku­jąc swo­ją kolek­cję kobie­tom i dziew­czy­nom, któ­re chcą być bli­sko natu­ry i jed­no­cze­śnie pozo­sta­ją otwar­te i odważ­ne na kolo­ry, wzo­ry i deli­kat­ne tka­ni­ny. W linii ubrań znaj­dzie­cie więc szy­fo­no­we, wie­lo­barw­ne koszu­le z festi­wa­lo­wy­mi moty­wa­mi, dosko­na­łe na rand­kę  i na wiel­kie wyda­rze­nia muzycz­ne oraz arty­stycz­ne np. Coachel­la. Idąc tym tro­pem, lek­kie jak piór­ko bluz­ki, zesta­wi­my z deni­mo­wy­mi spodnia­mi, mini­ma­li­stycz­ny­mi pro­jek­ta­mi oraz krót­ki­mi szor­ta­mi w cukier­ko­wym odcie­niu różu. 

The Gyp­sy Lab pro­po­nu­je tak­że dru­gą odsło­nę kolek­cji, na któ­rą skła­da­ją się czar­ne T‑shirty „Route 66” z roc­ko­wy­mi moty­wa­mi np. gwiaz­dek. Je nosi­my na róż­ne spo­so­by. Mik­su­je­my z ubra­nia­mi w duchu grun­ge, albo wręcz prze­ciw­nie, z dodat­ka­mi w sty­lu it girls tj. wikli­no­wy­mi tor­ba­mi czy buta­mi ze wstąż­ka­mi. Poza tym, non­sza­lanc­kie koszul­ki, dla kon­tra­stu łączy­my z dopa­so­wa­ny­mi spodnia­mi, szpil­ka­mi czy san­da­ła­mi na obca­sie, two­rząc zmy­sło­wy i ultra kobie­cy zestaw. Taka pro­po­zy­cja jest świet­na na impre­zę z przy­ja­ciół­mi. 

The Gyp­sy Lab to moda dla wszyst­kich współ­cze­snych i kre­atyw­nych kobiet. I tych, któ­re są mini­ma­list­ka­mi, i eks­tra­wa­ganc­kich czy lubią­cych boho szyk – bo to jak będzie­cie nosić pro­jek­ty mar­ki, zale­ży tyl­ko od Was. 

THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA, Magdalena Grabowska THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA, Magdalena Grabowska THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA, Magdalena Grabowska THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA, Magdalena Grabowska THE GYPSY LAB – WIOSENNA KOLEKCJA, Magdalena Grabowska

REALIZACJA:

Sty­list­ka: Ilo­na Jawor­ska

Model­ka: Mag­da­le­na Grabowska/ Mag­te­am Model Mana­ge­ment

Bluz­ki i koszul­ki: THE GYPSY LAB 

Spodnie i spód­ni­ca: Levis

Buty: Deich­mann

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

 
Komentarze

komen­ta­rzy