The Claud, czyli interaktywne chmury pod sufitem

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: richardclarkson.com

3X7A8536

Pod nie­po­zor­ną, choć zadzi­wia­ją­cą ory­gi­nal­nym desi­gnem lam­pą w kształ­cie chmu­ry, kry­je się coś zde­cy­do­wa­nie wię­cej, niż zwy­czaj­ny żyran­dol emi­tu­ją­cy sztucz­ne świa­tło. The Claud, czy­li po pro­stu chmu­ra, to urzą­dze­nie nie tyl­ko oświe­tla­ją­ce pomiesz­cze­nie, ale słu­żą­ce przede wszyst­kim jako sys­tem nagła­śnia­ją­cy, do któ­re­go pod­piąć moż­na inne urzą­dze­nia za pomo­cą funk­cji blu­eto­oth, oraz jako źró­dło wizu­ali­za­cji przy­po­mi­na­ją­ce burzo­wą chmu­rę świę­cą­cą na róż­ne kolo­ry.

7

The Claud wyko­na­na jest z hipo­aler­gicz­nej obu­do­wy z fil­co­wa­ne­go fiber­fil­lu, przy­po­mi­na­ją­ce­go zwy­czaj­ną watę lub gąb­kę. Ste­ro­wa­na przez sys­tem Ardu­ino, zawie­ra wbu­do­wa­ne gło­śni­ki oraz inne kom­po­nen­ty zabu­do­wy, ste­ro­wa­ne bez­prze­wo­do­wym pilo­tem, choć chmu­ra zawie­ra rów­nież sen­so­ry ruchu, odpo­wia­da­ją­ce na gesty wyko­ny­wa­ne w jej bez­po­śred­nim zasię­gu, bez uży­cia dodat­ko­wych urzą­dzeń ste­ru­ją­cych. Kod, na któ­ry urzą­dze­nie odpo­wia­da jest dostęp­ny publicz­no­ści i skon­stru­owa­ny tak, by każ­dy mógł współ­two­rzyć jego now­szą wer­sję. Naukow­cy pla­nu­ją bowiem w przy­szło­ści aktu­ali­za­cję nowo­cze­sne­go urzą­dze­nia o kolej­ne zaawan­so­wa­ne funk­cje.

Cena świę­cą­cej i gra­ją­cej chmu­ry zale­ży od jej wiel­ko­ści: małe urzą­dze­nia dostęp­ne są za 580 $, więk­sze w cenie 3 360 $.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
CAŁA PRAWDA O ZAWODZIE MODELKI
SEKRETNE ŻYCIE JULII BIJOCH
PRZESTARZAŁE TRENDY, CZYLI Z JAKICH ZAKUPÓW WARTO ZREZYGNOWAĆ W TYM SEZONIE?
POZNAJCIE EMILY RATAJKOWSKI
BIŻUTERIA MINIMALISTKI – ZEGAREK DANIEL WELLINGTON
8 PRODUKTÓW, KTÓRE POWINNAŚ MIEĆ W DOMU, GDY CHCESZ SCHUDNĄĆKomentarze

komen­ta­rzy