Tezenis Fashion Show 2018

24 lip­ca wie­czo­rem w Wero­nie odbył się wyjąt­ko­wy pokaz kolek­cji jesień/zima 2018/2019 Teze­nis. Mar­ka zabra­ła nas na nie­za­po­mnia­ną, modo­wą impre­zę do #Teze­ni­sC­lub. Jak co roku, przy­go­to­wa­ła swo­iste show, będą­ce kom­bi­na­cją naj­now­szych tren­dów, tań­ca i ener­gicz­nej muzy­ki, za któ­rą odpo­wia­da­ła Paris Hil­ton. Na wybie­gu zoba­czy­li­śmy m.in. Gize­le Oli­ve­irę czy Zhe­nyę Kata­vę, ale to nowa kolek­cja była praw­dzi­wą gwiaz­dą wie­czo­ru.

Znaj­dzie­my w niej bie­li­znę i odzież wyko­na­ne z deli­kat­nych mate­ria­łów, koro­nek i kwia­to­wych haftów nawią­zu­ją­cych do fol­ku. Poja­wi­ły się rów­nież ele­men­ty łączą­ce w sobie zmy­sło­we, trans­pa­rent­ne tka­ni­ny z roman­tycz­ny­mi dzia­ni­na­mi w natu­ral­nych kolo­rach w sty­lu boho. Kwia­to­we mate­ria­ły i koron­ki zosta­ły prze­ła­ma­ne nowo­cze­snym tiu­lem w krop­ki oraz czar­ną aksa­mit­ką. Miło­śnicz­ki uwo­dzi­ciel­skiej kobie­co­ści w sty­lu vin­ta­ge z pew­no­ścią poko­cha­ją pro­duk­ty nawią­zu­ją­ce do lat 60. za pośred­nic­twem mod­ne­go welu­ru czy intry­gu­ją­cych koro­nek.

W nowej kolek­cji Teze­nis poja­wią się też oczy­wi­ście ele­men­ty o roc­ko­wym cha­rak­te­rze. Czerń zyska­ła nowy wymiar w for­mie boga­tych koro­nek, lurek­so­wych haftów czy błysz­czą­ce­go, wosko­wa­ne­go mate­ria­łu.

Zupeł­ną nowo­ścią jest linia Invi­si­ble Under­we­ar, któ­ra łączy w sobie deli­kat­ną koron­kę, przy­po­mi­na­ją­cą dru­gą skó­rę z nie­zwy­kle zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie, nie­wi­docz­ną pod ubra­niem tka­ni­ną.

Pod­czas show nie mogło zabrak­nąć mediów i przy­ja­ciół mar­ki z całej Euro­py. Show z pierw­sze­go rzę­du oglą­da­ły takie Influ­en­cer­ki i blo­ger­ki modo­we jak Maf­fa­shion, pol­ska amba­sa­dor­ka Teze­nis, Joan­na Kuch­ta czy Emma Mar­ro­ne. Pol­skę repre­zen­to­wa­ły rów­nież aktor­ka i pio­sen­kar­ka Kasia Saw­czuk, youtu­ber­ka Aga Sta­chur­ska, DJ-ka Nata­lia Kusiak z kolek­ty­wu Prin­cess Rap oraz Gabrie­la Kugla.

Zdję­cia: Danie­le Ven­tu­rel­li
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy