Technologia przyszłości blisko nas

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Trud­no dziś obyć się bez nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nawet gdy­by­śmy chcie­li, to dla­cze­go by nie uła­twić sobie życia? To wła­śnie naj­bar­dziej nowa­tor­skie roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne rok rocz­nie wybie­ra­ne są przez czy­tel­ni­ków mie­sięcz­ni­ków FOCUS i CHIP w ramach ple­bi­scy­tów Soczew­ki Focu­sa oraz Chip Pro­dukt Roku.

Pod­czas tego­rocz­nej uro­czy­sto­ści, któ­ra odby­ła się w Cen­trum Nauki Koper­nik, pozna­li­śmy uta­len­to­wa­nych naukow­ców, wyna­laz­ców oraz prze­ko­na­li­śmy się o tym, w któ­re pro­duk­ty na ryn­ku war­to zain­we­sto­wać, a któ­re uła­twią nam życie w przy­szło­ści. Poznaj­cie naj­bar­dziej odkryw­cze i funk­cjo­nal­ne urzą­dze­nia. Z nie­któ­rych z nich korzy­sta­my na co dzień, inne dopie­ro zasko­czą nas swo­im nowa­tor­stwem. Oto one!

Innowacje medyczne_Nanomaterial antybakteryjny

INNOWACJE MEDYCZNE: pro­jekt nano­ma­te­ria­łu anty­bak­te­ryj­ne­go

Zespół prof. Szcze­pa­na Zapo­tocz­ne­go z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go opra­co­wał doda­tek do two­rzyw sztucz­nych mają­cy wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryj­ne. Wyko­rzy­stu­je on nano­cząst­ki sre­bra, ale jest przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska. Nowy mate­riał może być sto­so­wa­ny m.in. w sprzę­cie medycz­nym.

Marek Krzaczek

INNOWACJE TECHNICZNE: ogrze­wa­nie cie­płem zie­mi

Dr hab. inż. Marek Krza­czek z zespo­łem z Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej opra­co­wał tani sys­tem ogrze­wa­nia budyn­ku, któ­re­go dach ma pochła­niać cie­pło i maga­zy­no­wać je pod zie­mią, a w gorą­ce dni peł­nić rolę kli­ma­ty­za­to­ra. Gdy zro­bi się chłod­niej, ener­gia ciepl­na będzie pobie­ra­na z „maga­zy­nu” i kie­ro­wa­na do ścian.

Sys­tem opar­ty jest na uży­ciu rurek poli­pro­py­le­no­wych mon­to­wa­nych na dachu, w ścia­nach zewnętrz­nych domu oraz w zie­mi wokół budyn­ku. Ele­men­ty umiesz­czo­ne na dachu są bar­dzo dys­kret­ne, peł­nią rolę kolek­to­ra sło­necz­ne­go. W miej­sco­wo­ści Warz­no na Kaszu­bach wybu­do­wa­ny został już dom testu­ją­cy naj­now­szą tech­no­lo­gię.

Innowacje techniczne_Wyszukiwarka dodatkow do zywnosci

INNOWACJE INFORMATYCZNE: wyszu­ki­war­ka dodat­ków do żyw­no­ści

Umoż­li­wia pozna­nie cał­ko­wi­te­go skła­du pro­duk­tu oraz zapo­zna­je nas z dzia­ła­niem poszcze­gól­nych skład­ni­ków. Ope­ru­je nawet słow­ni­kiem pojęć prze­my­słu spo­żyw­cze­go. W przy­szło­ści ma zawie­rać kom­plek­so­wą bazę danych na temat żywie­nia. Dostęp­na na plat­for­mach iOS i Andro­id.

CHIP Pro­dukt Roku 2015 – ZWYCIĘZCY

Zwyciezca_Logitech-Bluetooth-Multi-Device-Keyboard-K4802

 AKCESORIA
Zwy­cięz­ca: Logi­tech Blu­eto­oth Mul­ti-Devi­ce Key­bo­ard K480

 Zwyciezca_Canon-EOS-7D-Mark-II

APARATY FOTOGRAFICZNE
Zwy­cięz­ca: Canon EOS 7D Mark II

Zwyciezca_Nikon-D3300

APARATY FOTOGRAFICZNE DO 2500 ZŁ
Zwy­cięz­ca: Nikon D3300

 Zwyciezca_Seagate-Backup-Plus-Slim-2TB

KATEGORIA: ELEKTRONIKA DOMOWA
Zwy­cięz­ca: Seaga­te Bac­kup Plus Slim 2TB (STDR2000203)

Zwyciezca_Samsung-Galaxy-Gear-S

ELEKTRONIKA OSOBISTA
Zwy­cięz­ca: Sam­sung Gala­xy Gear S

Zwyciezca_Skype-Translate

INNOWACJA ROKU
Zwy­cięz­ca: Sky­pe Trans­la­te

Zwyciezca_Allegro

INTERNET I USŁUGI CYFROWE
Zwy­cięz­ca: Alle­gro

Zwyciezca_AMD-FX-8370E

KOMPONENTY
Zwy­cięz­ca: AMD FX-8370E

Zwyciezca_Lenovo-Yoga-3

KOMPUTERY
Zwy­cięz­ca: Leno­vo Yoga 3

 Win8.1_3row_16x9_StartScreen_RTM_US

OPROGRAMOWANIE
Zwy­cięz­ca: Win­dows 8.1

 Zwyciezca_Xperia-Z3

SMARTFONY
Zwy­cięz­ca: Xpe­ria Z3

 Zwyciezca_Asus-Zenfone-5

KATEGORIA: SMARTFONY DO 1000 ZŁ
Zwy­cięz­ca: Asus Zen­fo­ne 5

 Zwyciezca_MS-Office-365

SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE DLA FIRM
Zwy­cięz­ca: MS Offi­ce 365

Zwyciezca_Samsung-Galaxy-Tab-S

TABLETY
Zwy­cięz­ca: Sam­sung Gala­xy Tab S

Zwyciezca_Kiano-Intelect-8-3G-Windows

TABLETY DO 1000 ZŁ
Zwy­cięz­ca: Kia­no Inte­lect 8 3G Win­dows

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy