TARGOWISKO WARSZAWA 9 SIERPNIA W TEMAT RZEKA!

Wielkie warszawskie handlowanie ponownie w Temat Rzeka
9 / 08 /14 w godzinach 11:00 – 18:00.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

10556885_594832990635591_3007281631355019060_o

Pla­ża przy Moście Ponia­tow­skie­go zamie­nia się w cen­trum war­szaw­skie­go życia, dla­te­go przy­by­waj­cie na Tar­go­wi­sko War­sza­wa.

Plan dzia­ła­nia: kupu­je­my, han­dlu­je­my, tar­gu­je­my się, gra­my w kap­sle, kar­ty, kości i plan­szów­ki. Relak­su­je­my się przy dźwię­kach war­szaw­skich ryt­mów. Pla­żu­je­my, pod­ja­da­my sma­ko­ły­ki, zawie­ra­my nowe zna­jo­mo­ści, plot­ku­je­my, a wszyst­ko to w nad­wi­ślań­skim kli­ma­cie.

  • stre­fa mody i desi­gnu / lokal­ni rodzi­mi pro­jek­tan­ci / lista wkrót­ce
  • stre­fa tar­go­wa­nia z rze­cza­mi uży­wa­ny­mi / wszyst­ko od A do Z
  • stre­fa relak­su i jedze­nia (masaż, gastro stre­fa, leża­ki)

Po raz kolejny powracamy do idei warszawskich bazarów, gdzie można było wymienić, oddać, sprzedać, kupić dosłownie wszystko plus dodajemy nowoczesny sznyt, czyli relaksujemy się i dobrze bawimy nad Wisłą.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
facebook.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy