Targi mody – GRAND BAZAR  7 kwietnia (sobota) 2018 r.

 

Wio­sna ofi­cjal­nie zawi­ta­ła do War­sza­wy – słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To naj­wyż­szy czas na zaku­py na nowy sezon i odświe­że­nie szaf. W tym celu zapra­sza­my na wio­sen­ną edy­cję tar­gów mody Grand Bazar, któ­ra odbę­dzie się już 7 kwiet­nia w Domu Towa­ro­wym Bra­cia Jabł­kow­scy przy Brac­kiej 25.

Na ponad stu sto­iskach poja­wią się mię­dzy inny­mi Rein­kre­acja, LC Lucja , czy My Signa­tu­re. Kupi­cie nie tyl­ko ubra­nia, ale tak­że dodat­ki i biżu­te­rię (City­Bag, Fru­it Bijo­ux) oraz bie­li­znę (Endor­fi­nel­la). Nie zabrak­nie mody męskiej (Bow­sty­le), a tak­że smacz­ków ze świa­ta vin­ta­ge, czy­li Saint War­saw. W naszym dzia­le beau­ty znaj­dzie­cie natu­ral­ne kosme­ty­ki m.in. od Be the sky girl i U Fran­cisz­ka oraz per­fu­my od Mo61. Oprócz tego cie­ka­we dodat­ki do domu np. naklej­ki do deko­ra­cji ścian od Paper and sun.

Jak zawsze mamy dla Was dodat­ko­we atrak­cje, jak warsz­ta­ty dla naj­młod­szych orga­ni­zo­wa­ne przez wydaw­nic­two Tash­ka. Po zaku­pach będzie­cie mogli odpo­cząć w naszej stre­fie relak­su, gdzie napi­je­cie się świe­żych smo­othies z Sok Baru.

Nie może was zabrak­nąć!

***

GRAND BAZAR 

7 kwiet­nia (sobo­ta) 2018 r. godz.: 11:00 – 19:00

Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa

fb:  https://www.facebook.com/events/979571508874564/
Komentarze

komen­ta­rzy