Nic o mnie nie wiecie. Kendall Jenner

Dla jed­nych jest przed­sta­wi­ciel­ką nowej fali super­mo­de­lek, dla innych to dziew­czy­na, któ­ra wyłącz­nie dzię­ki nazwi­sku wspię­ła się na modo­we wyży­ny. Przez ostat­ni rok zaro­bi­ła 4 milio­ny dola­rów i wszyst­ko wska­zu­je na to, że to dopie­ro począ­tek. Moż­na ją za to kochać albo nie­na­wi­dzić – tak czy ina­czej obok Ken­dall Jen­ner trud­no przejść obo­jęt­nie.