Mini przewodnik po Cannes 2014

To wła­śnie tutaj, w mie­ście poło­żo­nym nad fran­cu­skim Lazu­ro­wym Wybrze­żem, od 1946 roku odby­wa się pre­sti­żo­wy mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal fil­mo­wy. Zazwy­czaj orga­ni­zo­wa­ny sys­te­ma­tycz­nie, co 12 mie­się­cy, gro­ma­dzi wie­le zna­nych osób zwią­za­nych z prze­my­słem fil­mo­wym. Tego­rocz­na edy­cja zaczy­na się dziś i trwać będzie do 25 maja. Z tej oka­zji posta­no­wi­li­śmy pod­po­wie­dzieć Wam gdzie spać, jeść, robić zaku­py i spa­ce­ro­wać.