Zosia Wichłacz. Debiut w Teatrze Polonia

Ma dopie­ro 20 lat, a w swo­im dorob­ku arty­stycz­nym rolę „Bie­dron­ki” w fil­mie „Mia­sto 44” Jana Koma­sy oraz Meli Dul­skiej w insce­ni­za­cji „Moral­no­ści Pani Dul­skiej”, w Teatrze Tele­wi­zji. Teraz debiu­tu­je na sce­nie Teatru Polo­nia i zno­wu nas zachwy­ca.