Miasto 44” – młodość w czasach Powstania Warszawskiego

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: miasto44.pl Naj­now­sza pro­duk­cja Jana Koma­sy nie jest ani fil­mem histo­rycz­nym, ani doku­men­tem o prze­bie­gu Powsta­nia – czy­ta­my na ofi­cjal­nej stro­nie fil­mu…