Zoe Karssen FW 2016 już dostępna w N1Space

Dom mody Zoe Kars­sen pro­jek­tu­je modę, któ­rą cechu­je wygo­da w nosze­niu, wyra­zi­ste gra­fi­ki oraz połą­cze­nie este­ty­ki typo­wej dla rock’n’rolla z moty­wa­mi kul­tu­ry pop. Ten nie­po­wta­rzal­ny…