Wszystko co musisz wiedzieć o letniej depilacji

Uży­wa­nie maszyn­ki i depi­la­to­ra ode­szło do lamu­sa. Cele­bryt­ki takie jak Vic­to­ria Bec­kham, Sien­na Mil­ler, czy Emi­ly Blunt, już od lat dekla­ru­ją, że naj­lep­szym spo­so­bem depi­la­cji jest twar­dy wosk. Kobie­ty z kra­jów nie­mal całe­go świa­ta usu­wa­ją tą meto­dą owło­sie­nie z rąk i twa­rzy (wąsik, brwii) oraz przy­go­to­wu­ją nogi, pachy i biki­ni na lato, tak by czuć się świet­nie z ide­al­nie wygo­lo­ną i per­fek­cyj­nie gład­ką skó­rą. Spe­cjal­nie dla Was – fak­ty i mity, za i prze­ciw, pora­dy eks­per­ta oraz zniż­ki do Depi­la­tor­nii.