Subtelność z militarnym akcentem

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: net-a-porter.com, mytheresa.com, asos.com Czy zna­la­złaś już dla sie­bie ide­al­ną tor­bę, któ­rej pro­jekt zachwy­cał będzie dłu­żej niż jeden tyl­ko sezon? Kla­sycz­ne it –…

Wystylizuj mieszkanie jak samą siebie

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: domainehome.com Co powie­cie na to, aby zgod­nie z tren­da­mi z wybie­gu urzą­dzić wnę­trza, w któ­rych miesz­ka­my na co dzień? Ana­li­zu­jąc foto­gra­fie z sesji…

Złoty interes

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: bazaar.ru Nie wszyst­ko zło­te, co się świe­ci, ale w tym przy­pad­ku mamy w stu pro­cen­tach do czy­nie­nia wła­śnie ze zło­tem. Mowa…

Precious Gold: ponadczasowy szyk w nowej odsłonie

Lubisz bły­skot­ki? W tym sezo­nie postaw na zło­to! Roz­mia­ry XXL wciąż na topie, ale w sub­tel­niej­szej, nie­ko­niecz­nie „cięż­kiej” odsło­nie. W tym arty­ku­le zapre­zen­tu­je­my kil­ka nowo­ści – zarów­no z sie­ció­wek, jak i od świa­to­wej sła­wy pro­jek­tan­tów – a tak­że, powie­my Ci, jak dobie­rać biżu­te­rię, by wyglą­dać olśnie­wa­ją­co!