ModaZOOM ON

Siła Sióstr. Zimmermann.

Mini­ma­li­stycz­ne, pofa­brycz­ne wnę­trze. Na sali panu­je cisza, któ­rą prze­ry­wa­ją jedy­nie odgło­sy kolej­no zapa­la­nych świa­teł. Po chwi­li z gło­śni­ków zaczy­na dobie­gać gło­śna, hip­no­ty­zu­ją­ca muzy­ka. Widzo­wie zasty­ga­ją bez ruchu, a na wybieg wycho­dzą pierw­sze model­ki. Jest 14 lute­go 2017 roku, a Zim­mer­mann wła­śnie prezentuje…

Więcej