BOTKI NA ZIMĘ

W chłod­ne dni, gdy nie­ubła­gal­nie zbli­ża się nadej­ście zimy, wraz z poja­wie­niem się pierw­sze­go śnie­gu sta­je­my przed tym samym dyle­ma­tem każ­de­go roku – jak wyglą­dać…